د کانونو او پترولیم د معلوماتو بانک

  ضمایم  
- د لوگر عینک مس دانلود فایل
-

دارزګان ولایت د معلومو کانونو په اړه زیات معلومات حاصل کړئ

دانلود فایل
- د هلمند د ظواهرو کانونو په اړه دانلود فایل
- د فاریاب ولایت کاني ظواهرو دانلود فایل
-

د مس شیدا پروژې لنډ راپور

دانلود فایل
-

د نورستان د کاني ظواهرو په اړه لا ډیر پوه شئ!

دانلود فایل
- د میدان وردک د ظواهرو کانونو په اړه دانلود فایل 
-

د ننگرهار د ولایت دکانونو د ظا هره د لوپه باره کشیډیر پوهه شی 

دانلود فایل
- د پنجشیر دکانونو د ظا هره دلوپه باره کشیډیر پوهه شی دانلود فایل
-

د خوست د ولایت د کانونو د ظا هره د لوپه باره کشی ډیر پوهه شی !

دانلود فایل
- د هلمند د ولایت د کانونو د ظا هره د لوپه باره کشی ډیر پوهه شی ! دانلود فایل
-

د زابل د ولایت د کانونو د ظاهره د لوپه باره کشی ډیر پوهه شی !

دانلود فایل
-

د پنجشیر دکانونو د ظاهره د لوپه باره کشی ډیر پوهه شی !

دانلود فایل
-

د پکتیا د ولایت د کانونو د ظا هره دلو په باره کشی ډیر پوهه شی !

دانلود فایل
- د فاریاب د ولایت د کانونو د ظاهره د لوپه باره کشی ډیر پوهه شی دانلود فایل
-

دکابل دولایت دکانونو دظاهره دلو په باره کشی ډیر پوهه شی !

دانلود فایل
- دفراه دولایت دکانونو دظاهره دلو په باره کشی ډیر پوهه شی ! دانلود فایل
- دکاپیسا دولایت دکانونو دظاهره دلو په باره کشی ډیر پوهه شی ! دانلود فایل