ریاست جیولوجی محیط زیستی

ریاست جیولوجی محیطی مسئولیت مطالعات محیط زیستی معادن را دارا میباشد که بیشترین فعالیت های این ریاست روی مطالعات سیزمولوجیکی، شکستگی ها، هایدروجیولوجی، خطرات زمین، جیوتخنیک و محیط زیست میباشد.

 

فعالیت های اساسی:

 

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به پلان معینیت سروی جیولوجی.
 2. اجرای مطالعات علمی و تخنیکی در بخش های هایدروجیولوجی، خطرات زمین، محیط زیستی، جیوتخنیک و سازمیک.
 3. تامین هماهنگی ریاست جیولوجی محیط زیستی با ریاست های دیگر در قسمت سروی جیولوجیکی، جیوفزیکی، جیوشیمی بمنظور همکاری در شناسایی و نقشه برداری خطرات زمین، آبهای زیرزمینی و جیوتخنیک.
 4.  ارایه معلومات قابل اطمینان، مسلکی و بموقع به معینیت در رابطه به هایدروجیولوجی، خطرات زمین، محیط زیستی، جیوتخنیک و سازمیک.
 5. نظارت ازجمع آوری اطلاعات و مطالعات محیطی زیستی.
 6. نظارت از حفظ سیستم تنظیم کمپیوتری معلوماتی به منظور اطلاع رسانی درست و بموقع.
 7. رهنمایی تمام کارکنان ریاست ها در اجرای مـــوثر علمی و دقــیق، فعالیت های تعبیری و تفسیر جهت حصول نتایج عالی.                                                                                                                            
 8. مدیریت از کارکنان تحت امر و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های روزمره.
 9. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره و ارائه مشوره های مسلکی به معینیت سروی جیولوجی.
 10. انجام سایر وظایف که از طرف مقامات دیصلاح مطابق به قانون و مقرره سپرده میشود.
 1.  

 

minegs_1

 

mine_gs2

 

mings3

 

minesgs4

 

5

 

6

 

ساختار تشکیلاتی

ریاست جیولوجی محیطی برای اجرای وظایف خود در بخش های ذیل فعالیت دارد.

 1. تیم جیوتخنیک
 2. تیم جیولوجی محیطی
 3. تیم خطرات زمین
 4. تیم هایدروجیولوجی
 5. تیم سایزمیک

 

فعالیت های اساسی تیم جیوتخنیک قرار ذیل است:

 جمع آوری معلومات جیولوجیکی مطابق پروپوزل که تیم جیوتخنیک ترتیب نموده است برای ساحه تحت مطالعه انجام میشود. در این قسمت مطالعات برای شناسایی احجار موجوده در ساحه و تعین میتود های مطالعه آن از راپور های قبلی که در نزد آرشیف و همچنان منابع دیگر انترنتی موجود است، استفاده میشود. این عمل برای درک خوبتر ساحه و تعین ساحاتی که تیم جیوتخنیک از آن نمونه گیری یا مطالعات جیوتخنیکی مینماید، می باشد.

نمونه های اخذ شده از ساحه برای اجرای آزمایش های مختلف جیوتخنیکی به لابرتوار انتقال داده شده و برای تثبیت کیفیت، کمیت،  مطالعه خصوصیات فزیکی - میخانیکی و یا تعین کیفیت اگریگات ها وغیره انالیز ذیل بالای آن اجرا میگردد:

 1. تعین و تثبیت ساحات مواد ساختمانی
 2. مطالعه خصوصیات فزیکی - میخانیکی احجار
 3. تعین مقاومت احجار
 4. مطالعه وزن مخصوص اگریگات

 

تیم جیولوجی محیطی:

فعالیت تیم هایدروجیولوجی مطابق پروپوزل که تیم برای ساحه تحت مطالعه ترتیب نموده است، انجام میشود. مطالعات از قبیل نقشه برداری جیومورفولوجیکی و شیماتیکی از ساحه، جمع اوری نمونه های آب از مسیر جریانات دایمی،  چشمه ها و سایرمنابع آبی معروض به خطر، جمع اوری نمونه های خاک و هوا از ساحات معروض بخطر، ملوثیت های فزیکی و کیمیاوی، ارزیابی های اجتماعی از وضیعت کنونی مناطق طبق فورم های طرح شده، جمع اوری نمونه های هوا از ساحات معدنی و فابریکات تولید ملوثیت، میباشد.

تیم خطرات زمین:

تیم خطرات زمین مطابق پروپوزل ترتیب شده، تحقیقات جیولوجیکی دررابطه به خطرات زمین درساحات پلانی معروض بخطرکه شامل مطالعه لغزش ها (لند سلاید، مدسلاید، راک سلاید، راک فال) ومطالعات ساحات (سیل برها وبرفکوچ ها) میباشد.

تیم هایدروجیولوجی:

هدف اساسی این تیم عبارت از مطالعه وارزیابی آبهای زیرزمینی و سطحی درساحات معدنی وحوزه های آبی به منظور تعین کمیت وکیفیت آبها جهت ترتیب بسته های معلوماتی در سکتور صنایع استخراجی جهت تشویق سرمایه گذاری سکتورخصوصی به هدف رشد اقتصاد ملی کشور بوده است.

تیم سیزمولوجی:

مطالعات شکستگی های تکتونیکی، تثبیت ساحات آسیب پذیر از لحاظ خطرات زلزله، مقایسه احجار و ترسبات   جناحین شکستگی ها، جمع آوری معلومات از نقاط قبلاً تثبیت شده (ولایات بدخشان، پنجشیر و بغلان) جهت دریافت حرکات تکتونیکی از وظایف اساسی این تیم می باشد.