پلان ها و گزارش فعالیت های وزارت معـــادن و پترولیم

گزارش‌های سال مالی 1400

گزارش‌های سال مالی 1399

گزارش‌های سال مالی 1398

گزارش‌های سال مالی 1397

گزارش‌های سال مالی 1396 و 1395

  ضمایم  
- پلان سال مالی 1400 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید ربع اول سال مالی 1400 دانلود فایل
- گزارش سال مالی 1399 از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش مصرف پروژه‌های انکشافی و عادی وزارت معادن و پترولیم الی اخیر سال مالی 1399 دانلود فایل
- گزارش سالانه وزارت معادن و پترولیم بابت سال مالی 1399 ( برنامه گزارشدهی دولت به ملت) دانلود فایل
- گزارش ربع چهارم سال مالی 1399 دانلود فایل
- گزارش ربع سوم سال مالی 1399 دانلود فایل
- گزارش مصرف بودجه سال مالی 1399 دانلود فایل
- گزارش عواید ربع اول و دوم سال مالی 1399 دانلود فایل
- تقسیمات بودجه ولایتی عادی و انکشافی سال مالی 1398 و 1399 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش مصرف بودجه طی دو ربع سال مالی 1399 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- لیست ملاقات سرپرست وزیر و معینان وزارت معادن و پترولیم با وکیلان و سیاسیون داخلی و خارجی دانلود فایل
-  گزارش دست آوردها و فعالیت های سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم به اداره  دانلود فایل
- پلان عمل جهت تطبیق پالیسی مشارکت زنان در خدمات ملکی دانلود فایل
- گزارش ربع چهارم از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری وزارت در سال مالی 1398 دانلود فایل
- لیست تفاهم نامه های وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
-  پلان عمل وزارت معادن و پترولیم سال 1398 دانلود فایل
- پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش ربع اول از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری وزارت معادن و پترولیم در سال مالی 1398 دانلود فایل
- گزارش ربع دوم از تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش ربع سوم از تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- مقایسه سفارشات میک با ستراتیژی اصلاحی وزارت معادن و پترولیم  دانلود فایل
- گزارش مصرف بودجه سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
  گزارش عواید ربع چهارم سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید ربع سوم سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید ربع دوم سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید ربع اول سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- خلص گزارش و کارکردهای سال مالی 1397 ریاست تفتیش معادن دانلود فایل
- گزارش سالانه از تطبیق پلان سال مالی 1397 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید تحقق یافته ربع چهارم سال 1397 مرکز وزارت دانلود فایل
- گزارش عواید تحقق یافته ربع سوم 1397 مرکز وزارت دانلود فایل
- پلان پیش بینی و تحقق عواید ربع اول و دوم سال  1397 دانلود فایل
- گزارش سفر به همایش بین المللی تجارت و تبادل سرمایه گذاران - کانادا دانلود فایل
- پلان عمل مبارزه علیه فاد اداری وزارت معادن و پترولیم سال مالی  1397 دانلود فایل
- پلان سالانه مبارزه علیه فساد (ربع دوم 1395 الی ربع دوم 1396) دانلود فایل
- گزارش ربع اول 1396 دانلود فایل
- عواید جمع آوری شده سال مالی 1396 دانلود فایل
- پلان کاری سال 1396 دانلود فایل
  گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1395 دانلود فایل
-  خلص گزارش پلان صد روز دوم وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- پلان صد روز دوم وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش پیرامون پیشرفت تعهدات مرتبط به پروزه های انکشافی دانلود فایل