فعالیت های معدن کاری غیرقانونی

  ضمایم  
- فعالیت های موجود معدنکاری غیررسمی(غیرقانونی)، خود سر و قاچاق مواد معدنی در افغانستان دانلود فایل