ریاست عمومی معادن بزرگ

مطابق قانون جدید معادن سال  2018و مقرره معدنکاری 2019 ، هر ساحه معدن که بیش از 1 کیلومتر مربع مساحت داشته باشد به به عنوان ساحه معادن بزرگ در نظر تلقی می گردد.

ریاست عمومی معادن بزرگ پس از اتمام روند  موفقیت آمیزپروسه داوطلبی با داوطلب برتر، تمام اطلاعات و اسناد را که شامل EoI ، PQQ ، NDA ، RFP ، جدول نمره دهی ، روش نمره دهی ، قرارداد نمونوی و مینوت جلسه می شود را به نشر میرساند.

اسناد ذکر شده در مورد قراردادهای بزرگ اعطا شده در بخش ذیل به نشر رسیده است.

 

جزیات پروژه های معادن بزرگ و متوسط