تماس با رهبری وزارت

شماره نام وظیفه/موقف تیلفون ایمیل
- محترم محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم    
- محمد عتیق ذکی معین پالیسی و تسهیل برنامه های استخراجی 0700270281 ateeq.zaki@momp.gov.af
- نورالله ستانکزی معین سروی جیولوجی 0792888982 Noorulla.stanikzai@momp.gov.af
- حمید یوسفی معین مالی و اداری 0799763880 Hamid.yousafi@momp.gov.af
- عبدالواحد جیحون  رئیس مالی و حسابی    0700328000 abdulwahed.jaihon@yahoo.com
- احمد شاه گردیزی سرپرست ریاست عمومی تفتیش معادن   ahmadshah.gardezi@momp.gov.af
- سید عبدالطیف صدرا رئیس تفتیش داخلی 0744646448 sayedlatif.sadraa@momp.gov.af 
- احمد فرهاد احمدی رئیس عمومی پترولیم 0786307460 farhad.hamady@momp.gov.af
- فهیم هاشمی رئیس عمومی پلان نظارت و ارزیابی 0793929190 fahim.hashimi@momp.gov.af
- مشعل لقآ سرپرست ریاست انسجام کمیته محافظت معادن 0799339931 mashaal.leqa@momp.gov.af