ثبت شکایات

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

کابل افغانستان
0729133733
complaints@momp.gov.af