گزارشات زلزله

  گزارشات زلزله ریاست جیولوجی محیط زیستی
- گزارش مکمل زلزله های افغانستان در سال 2023 میلادی 
- گزارش مکمل زلزله های افغانستان در سال 2022 میلادی 
- گزارش مکمل زلزله های افغانستان در سال 2021 میلادی 
- گزارش مکمل زلزله های افغانستان در سال 2020 میلادی 
- گزارش مکمل زلزله های افغانستان در سال 2019 میلادی 
- Earthquake Reports 64 M 4.2 30 03 2023 گزارش زلزله
- Earthquake Reports 63 M 4.1 30 03 2023 گزارش زلزله
- Earthquake Reports 57 M6.5 21 03 2023 گزارش زلزله
- Earthquake Reports 55 M 4.9 18 03 2023 گزارش زلزله
- Earthquake Reports 54 M 4.5 17 03 2023 گزارش زلزله
- Earthquake Reports 18 M 4.7 16 02 2023 گزارش زلزله
- Earthquake Reports9 M 4.3  28  01 2023گزارش زلزله
- Earthquake Reports8 M 4.0  26  01 2023گزارش زلزله
-  Earthquake Reports7 M 4.1 26 1 2023گزارش زلزله
-  Earthquake Reports 6 M 4.0 26 1 2023گزارش زلزله
- گزارش زلزله 19-2-2023
- گزارش زلزله 4-2-2023
- گزارش زلزله 3-2-2023
- گزارش زلزله 2-1-2023
- گزارش زلزله 1-1-2023
- گزارش زلزله 30-12-2022
- گزارش زلزله 26-12-2022
-  گزارش زلزله افغانستان در سال 2020  
- گزارش زلزله افغانستان در سال 2018
  گزارش زلزله افغانستان در سال 2012
- جدول خلاصه زمین لرزه ماه جنوری
- جدول خلاصه زمین لرزه ماه اپریل
- جدول خلاصه زمین لرزه ماه اکتوبر
- جدول خلاصه زمین لرزه ماه سپتمبر
- جدول خلاصه زمین لرزه ماه نومبر
- جدول خلاصه زمین لرزه ماه جنوری 2020