قرارداد های فعال وزارت معادن و پترولیم

قرارداد های فعال:

قرارداد های هستند که شرکت ها وقراردادیان که با آنها قرارداد عقد گردیده در سکتور معادن عملاً فعالیت دارند وشامل قرارداد های میگردد که توسط مرکز(ریاست های عمومی کادستروتفتیش تخنیکی معادن) و ریاست های معادن ولایات مربوطه مدیریت میگردد.و در این بخش میتوانید مشخصات چون ولایت مربوطه،اسم شرکت٫تاریخ عقد قرارداد،ختم قرارداد،وضعیت فعلی قرارداد و نوع منرال را مشاهده نمائید.

قرارداد های فعال مرکز و ولایات

  ضمایم  
- قراردادهای فعال سال 1400 دانلود فایل
- قرارداد های فعال مرکز و ولایات دانلود فایل