جزیات معنیت های وزارت

  • معنیت تخنیکی
  • معین سروی جیولوجی
  • معین پالیسی و تسهیل برنامه های استخراجی
  • معنیت مالی و اداری