پروتوکول و تفاهم نامه ها

  تفاهم نامه های وزارت معادن و پترولیم
- تفاهمنامه همکاری میان وزارت معادن و پترولیم و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغان جرمن
- تفاهمنامه همکاری میان وزارت معادن و پترولیم و اتاق صنایع و معادن
- تفاهمنامه همکاری میان وزارت معادن و پترولیم و اداره ملی حفاظت محیط زیست
- تفاهمنامه همکاری میان وزارت معادن و پترولیم و پوهنتون پولیتخنیک کابل
- تفاهمنامه همکاری میان وزارت معادن و پترولیم و پوهنتون کابل
- تفاهمنامه همکاری میان وزارت معادن و پترولیم و کنسورشیم صلاح
- تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین وزارت معادن و پترولیم و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان
- تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین وزارت معادن و پترولیم و اتاق تجارت بین المللی در افغانستان
-  تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین وزارت معادن و پترولیم و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان 
- تفاهم‌نامه همکاری فی مابین وزارت معادن و پترولیم و شبکه دیده بان معادن افغانستان
- تفاهم‌نامه همکاری فی مابین وزارت معادن و پترولیم و موسسه گروهی تحقیق و دفاع از دفاع از حقوق بشر (HRRAC)
- تفاهمنامه-بین وزارت معادن و فواید عامه  انکشاف دهات شهرسازی و انرژی وآب اقتصاد و شاروالی کابل