هماهنگی ولایات

احجـام فعـالیت های معــدنکاری دفاتر ولایتی:

  • همکاری در ارایه طرح های موثر و مفید جهت رشد و انکشاف معدنکاری مطابق به نیازمندیها و پالیسی وزارت در بخش های کادستر، تفتیش، سروی و تفحص جیولوجیکی.
  • ایجاد سهولت در بخش معدنکاری در صدور صلاحیت که در قانون تثبیت و تسجیل گردیده است به منظور تشویق، انسجام، رشد و انکشاف امور معدنکاری در ولایات مربوطه.
  • بلاک بندی ساحات معدنی (مواد ساختمانی) و ارائه آن به مرکز وزارت.
  • مدیریت و رهبری ادارات تحت اثر در جهت تطبیق پروگرام های معدنکاری در مطابقت به استراتیژی و پالیسی وزارت در جهت ارتقاء، رشد و توسعه امور معدنکاری.
  • مدیریت و نظارت از اجراات کاری فعالیت های کارمندان ریاست در جهت هرچه بهتر بسیج و تنظیم نمودن فعالیت های معدنکاری غرض ارائه خدمات بهتر در امور فعالیت های معدنکاری ولایت مربوطه.
  فعالیت‌ها، گزارشها و معلومات جیولوجیکی و ساحوی ولایات
- طرح تشکیل ریاست ها و امریت های معادن ولایات
- معلومات در مورد ظواهر معدنی ولایات و تصدیهای وزارت معادن و پترولیم
- لایحه وظایف آمریت هماهنگی ولایات
- لایحه وظایف ریاست معادن ولایات
- فعالیت‌های اخیر ریاست معادن ولایت بلخ در مورد سروی و کنتوربندی بلاک سنگ چونه ولسوالی چهارکنت