قوانین و مقرره های معدنکاری

lawss

 

وزارت معادن افغانستان قوانین منرالها و هایدروکاربن ها را تدوین نموده است تا مالکیت و کنترول حکومت افغانستان را در مورد حفاظت، استفاده، اعطای حق امتیاز، اجرای قراردادها، فعالیت های انکشافی،  استخراج منرال ها و تولید نفت و گاز را تحکیم بخشد. وزارت معادن اکنون روی تعدیل قانون منرالها کار می نماید که آنرا هر چه بیشتر جامع سازد تا مورد علاقه سرمایه گذاران قرار گیرد.

 

                         ضمایم                               
- قانون  معادن 1397 دانلود فایل
- قانون هایدروکاربن دانلود فایل
- قانون محیط زیست دانلود فایل
- مقرره منرال ها  دانلود فایل
- مقرره هایدروکاربن ها  دانلود فایل
- مقرره محیط زیست دانلود فایل