قوانین و مقرره های معدنکاری

lawss

 

وزارت معادن افغانستان قوانین منرالها و هایدروکاربن ها را تدوین نموده است تا مالکیت و کنترول حکومت افغانستان را در مورد حفاظت، استفاده، اعطای حق امتیاز، اجرای قراردادها، فعالیت های انکشافی،  استخراج منرال ها و تولید نفت و گاز را تحکیم بخشد. وزارت معادن اکنون روی تعدیل قانون منرالها کار می نماید که آنرا هر چه بیشتر جامع سازد تا مورد علاقه سرمایه گذاران قرار گیرد.

 

                         ضمایم                               
- قانون  معادن 1397 دانلود فایل
-   قانون  معادن 1393 دانلود فایل
- قانون  معادن 1387 دانلود فایل
- قانون نفت و گاز (هایدروکاربن ها) 1396 دانلود فایل
-   مقرره هایدروکاربن ها 1388  دانلود فایل
- مقرره معدنکاری 1388 دانلود فایل
- مقرره معدنکاری 1398 دانلود فایل
-   قانون زمین‌های مسیر پروژه تاپی 1398  دانلود فایل
- کود جزا " جرایم علیه معادن، نفت و گاز" دانلود فایل
- قانون اداره عالی تفتیش  
- تعدیل قانون اداره عالی تفتیش  
- قانون شرکت‌های دولتی  
- مقرره ثبت وبررسی مالکیت ذینفع