ریاست لابرتوار ها

ریاست لابراتوار ها مسئول نظارت وکنترول از فعالیت های تحلیل وتجزیه، تشخیص وتعین خواص فزیکی و کیمیاوی منرالها  در مطابقت به استندرد های قبول شده وبا در نظر داشت قواعد صحت ومصئونیت پرسونل وهم چنان محیط زیستی واجتماعی در چهار چوب قوانین ومقرره معیاری لابراتوار ها، میباشد. نمونه های که از گروپ های ساحوی وسایر ادارات دولتی واشخاص انفرادی مواصلت میورزد، مطابق به نورم ومعیار های قبول شده فنی وتخنیکی آماده ساخته شده وهم چنان نظارت وکنترول از نتایج تحلیل وتجزیه، نوعیت عناصر و فیصدی آن در کتله های معدنی وظواهر معدنی تعین میگردد.  تشخیص نمونه ها از لحاظ خواص پتروگرافیکی ومنشأ تشکیل، تعین نوعیت منرال ها نظر به خواص منرالوجیکی و فزیکی احجار، تشخیص فوسیل ها وتعین عمر نسبی طبقات نظر به فوسیل ها ، تعین مقدار کاربن و سلفر در نمونه های ذغال سنگ و مواد مضره آن ، انکشاف و تجهیز لابراتوارها، آموزش وارتقای ظرفیت پرسونل و معیاری شدن نتایج لابراتوارها از اهداف کاری این ریاست میباشد .

فعالیت های اساسی

 1. طرح وترتیب پلان کاری ریاست لابراتوارها در مطابقت به پلان معینیت سروی جیولوجی.
 2. ارایه معلومات قابل اطمینان، مسلکی و بموقع به معینیت در رابطه به تشخیص، تحلیل و تجزیه احجار.
 3. نظارت از تهیه و آماده سازی نمونه ها و حصول اطمینان از اینکه به صورت استندرد آماده شده باشد.
 4. مسوول عمومی در قسمت کنترول یعنی حصول اطمینان از موارد تحلیل و تجزیه، تعین و تشخیص نمونه های فرستاده شده.
 5. نظارت از حفظ و نگهداری تجهیزات لابراتواری و انکشاف لابراتوارها و تامین صحت و مصونیت کارمندان.
 6. نظارت از حفظ سیستم تنظیم کمپیوتری، معلوماتی به منظور راجستر و پیگیری امور لابراتوارها.
 7. رهنمایی تمام کارکنان لابراتوارها در اجرای مـــوثر علمی و دقــیق، فعالیت های تجزیه و تحلیل نــمونه ها جهت حصول نتایج عالی.                                                                                                                            
 8. مدیریت از کارکنان تحت امر ومراقبت از تطبیق اهداف وپروگرام های روز مره.
 9. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف وپروگرام های اداره وارائه مشوره های مسلکی به ریاست عمومی سروی جیولوجی.

ساختار تشکیلاتی:

ریاست لابرتوار ها برای رسیدن به اهداف خود و ارائه خدمات بهتر دارای بخش ها ذیل می باشد که تمامی فعالیت های تخنیکی ریاست را اجرا می نمایند.

 1. مدیریت لابراتوار سلاید سازی
 2. مدیریت لابراتوار آماده سازی نمونه ها
 3. آمریت لابراتوار کیمیای تحلیلی
 4. آمریت لابراتوار پتروگرافی
 5. مدیریت لابراتوار منرالوجی
 6. مدیریت لابراتوار سنگ های قیمتی
 7. آمریت لابراتوار منرالهای صنعتی
 8. مدیریت لابراتوار پالنتولوجی
 9. مدیریت لابراتوار کیمیای ذغال سنگ

شرح فعالیت های هر بخش:

لابراتوار آماده سازی نمونه ها:

در این لابراتوار نمونه ها را ابتدا راجستر نموده بعداٌ مطابق خواست مراجع فرستنده برای نمونه ها فورم یا (ذکاس) انداخته میشود وبه لابراتوار مربوطه تسلیم داده میشود که ذیلاٌ به معرفی میگیریم .

 

17

 

18

 

19

 

لابراتوار سلاید سازی

در این لابراتوار نمونه های جمع آوری شده از ساحه، تحت نظر جیولوجست نشانی گردیده و برش میگردد.  سلاید ها به ترتیب ذیل تهیه میشود.
20

 

21

 

22

 

 

 لابراتوار کیمیای تحلیلی

دستگاه اسپکترومتر: جهت از بین بردن رطوبت، نمونه های پودر شده برای دو ساعت در داش گذاشته میشود.

 

23

 

24

 

25

 

26

 

لابراتوار منرالوجی :

در این لابراتوار نمونه ها از لحاظ ترکیب منرالی مورد مطالعه قرار میگیرد نمونه های ریگی را ابتدا به فــــرکشن سبک وسنگین ذریعه مایع بروموفورم تقسیم مینمایم، که کثافت مایع بروموفورم 2.9 گرام فی سانتی متر مکعب است.

 

27

 

28

 

لابراتوار سنگ های قیمتی

 در این لابراتوار منرال های قیمتی ذریعه ماشین آلات و مایکروسکوپ مخصوص مورد مطالعه قرار میگیرد.

 

29

 

30

 

لابراتوار پتروگرافی

در این لابراتوار از نمونه های که سلاید ساخته شده است تحت مایکروسکوپ پولیریزان مورد مطالعه قرار میگیرد.

 

31

 

32

 

لابراتوار منرالهای صنعتی

تعین فیصدی دانه ها: در این لابراتوار برای تعین اندازه دانه ها از غربال های استندرد فرکشن  استفاده میگیــردد که از 5 میلی متر الی 0.065 میلی متر میباشد. 

 

33

 

43

 

55

 

لابراتوار کیمیای ذغال سنگ

کار بالای دستگاه :Carbon/Sulfar – بعد از روشن نمودن دستگاه حداقل برای سه ساعت باید منتظر ماند تا ماشین گرم شود بعداً بالون آکسیجن همراه کف صابون چک شود که لیک نباشد ترازو را روشن نموده ظرف مخصوص ماشین را بالای ترازومیگزاریم وآنرا صفر مینمایم بعد مقدار 0.24 گرام نمونه پودر شده ذغال را در بین ظرف میگذاریم ودروازه آنرا میبندیم ودکمه انالیز را کلیک مینمایم منتظر میباشیم تا در اسکرین کامپیوتر       (push  both  in to surface)   نوشته شود بعد به زودترین فرصت دروازه ماشین را باز نموده ونمونه را داخل ماشین قرار میدیم نتایج بعد از مدت سه دقیقه در اسکرین کامپیوتر ظاهر میگردد.

36

 

37

 

38

 

لابراتوار پالنتولوجی

در این لابراتوار نمونه را که فوسیل دارد ابتدا بالای آن تیزاب نمک انداخته و برای یک ساعت میگذاریم تا احجار که فوسیل در بین آن قرار گرفته نرم شود بعد توسط برس آهنی و یا سیمی به بسیار آهستگی فوسیل را جدا ساخته پاک مینمایم .