اعلان بست های (4،3 و 5) ولایات لوگر، کاپیسا، پنجشیر و بامیان

firoz_admin
Tue, May 11 2021 12:36 PM
زز

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ لایحه وظایف

شماره آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
۱ آمریت معادن لوگر ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ لوگر لایحه وظایف
۲ آمریت معادن لوگر ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگ های تزینی ۲ لوگر لایحه وظایف
۳ آمریت معادن لوگر ۴ کارشناس منرالها ۲ لوگر لایحه وظایف
۴ آمریت معادن لوگر ۴ جیولوجست ارشد ۱ لوگر لایحه وظایف
۵ آمریت معادن لوگر ۴ کارمند اجتماعی ۱ لوگر لایحه وظایف
۶ آمریت معادن لوگر ۷ خانه سامان ۱ لوگر لایحه وظایف

---

شماره آمریت بست عنوان تعداد ولایت لایحه وظایف
1 امریت معاد کاپیسا ۵ مدیر  اجراییه ۱ کاپیسا لایحه وظایف
2 امریت معاد کاپیسا ۴ مدیر عمومی مالی و اداری ۱ کاپیسا لایحه وظایف
3 امریت معاد کاپیسا ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ کاپیسا لایحه وظایف
4 امریت معاد کاپیسا ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگ تزینی ۱ کاپیسا لایحه وظایف
5 امریت معاد کاپیسا ۴ کارشناس منرالها ۲ کاپیسا لایحه وظایف
6 امریت معاد کاپیسا ۴ کارمند اجتماعی ۲ کاپیسا لایحه وظایف

---

شماره آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن پنجشیر ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ پنجشیر لایحه وظایف
2 آمریت معادن پنجشیر ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگ های تزینی  ۱ پنجشیر لایحه وظایف
3 آمریت معادن پنجشیر ۴ کارشناس منرالها ۲ پنجشیر لایحه وظایف
4 آمریت معادن پنجشیر ۴ کارمند اجتماعی ۲ پنجشیر لایحه وظایف

---

شماره ریاست بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن بامیان ۴ جیولوجست ارشد ۱ بامیان لایحه وظایف
2  معادن بامیان ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ بامیان لایحه وظایف
3  معادن بامیان ۴ کارشناس منرالها ۱ بامیان لایحه وظایف
4  معادن بامیان ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگهای تزینی ۱ بامیان لایحه وظایف
5  معادن بامیان ۴ مدیریت عمومی هماهنگی د تسهیل قراردادها  ۱ بامیان لایحه وظایف
6  معادن بامیان ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ بامیان لایحه وظایف
7  معادن بامیان ۴ مدیر عمومی تدارکات و ادرای ۱ بامیان لایحه وظایف
8  معادن بامیان ۵ مدیر خدمات ای تی  ۱ بامیان لایحه وظایف
9  معادن بامیان ۷ دریور  ۱ بامیان لایحه وظایف
10  معادن بامیان ۷ خانه سامان  ۱ بامیان لایحه وظایف

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies