فعالیت های معدن کاری غیرقانونی

  ضمایم  
- فعالیت های غیر قانونی (غیر رسمی) سال 1399 دانلود فایل
- راپور ریاست عمومی تفتیش تخنیکی روی معدنکاری غیرقانونی سال مالی ۱۳۹۷ دانلود فایل
- لست ساحات معدنکاری غیر قانونی کمیته محافظت از معادن برای سال مالی ۱۳۹۸ دانلود فایل