طرزالعمل ها، رهنمودها و چارچوب های کاری

تصویر

  ضمایم  
- چارچوب کاری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه دانلود فایل
- طرزالعمل هماهنگی فعالیت های ریاست های اطلاعات و ارتباط عامه خدمات ملکی دانلود فایل
- بانک معلوماتی و رهنمود سرمایه گذاران سکتور معادن   دانلود فایل
- طرزالعمل تدارکات دانلود فایل
- شرایط باز گشایی آفر دانلود فایل
- طرزالعمل کاری ریاست لابراتوارها دانلود فایل
- طرزالعمل ریاست تحلیل اقتصادی و پالیسی ها دانلود فایل
- پروسه کاری ریاست تحلیل اقتصادی و پالیسی ها دانلود فایل
- طرزالعمل ریاست خدمات حقوقی دانلود فایل
- طرزالعمل ریاست معلومات جیولوجیکی دانلود فایل
- پروسیجر ریاست معلومات جیولوجیکی دانلود فایل
- طرزالعمل انتقال جواز و قرارداد معدنکاری دانلود فایل
- طرزالعمل رسیدگی به شکایات دانلود فایل
- طرزالعمل ریاست نظارت بر تطبیق قراردادهای نفت و گاز دانلود فایل
- طرزالعمل معادن کوچک و حرفوی دانلود فایل
- طرزالعمل طرز تحصیل تادیات مالی دارنئدگان حقوق مالی دانلود فایل
- پروسه دریافت سند ارزیابی مسایل محیط زیستی و اجتماعی تفتیش معادن  دانلود فایل
- چارچوب کاری ریاست تفتیش معادن دانلود فایل
- پروسیجر ریاست تشویق سرمایه گذاری دانلود فایل
- طرزالعمل ریاست پترولیم دانلود فایل
- طرزالعمل تثبیت و نشر مالکین ذینفع دارندگان حقوق منرالی و هایدروکاربن ها دانلود فایل
-

طرز العمل تائید شده اعطا جواز معدنکاری به مقیاس کوچک

دانلود فایل
- طرز العمل اعطای اجازه نامه تاسیس کارخانه پروسس مواد منرالی دانلود فایل
- طرزالعمل جمع آوری و کنترول کیفیت معلومات در سیستم های MCAS/NTRS دانلود فایل