تماس با رهبری وزارت

شماره نام وظیفه/موقف تیلفون ایمیل
1 محترم عنایت الله مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم 0776661237 enayat.momand@momp.gov.af
2 محترم ولی الله ځدران معین پالیسی و برنامه ها 0777888919 wali.zadran@momp.gov.af
3 حسین داد شفایی معین سروی جیولوجی 0775082889 hussain.shafai@momp.gov.af
4 محترم محبوب الله ربانی معین مالی و اداری 0781800234 mahbob.rabani@momp.gov.af
5 محمد شفیق زمانی سرپرست ریاست دفتر 0770020046 shafiq.zamani@momp.gov.af
6 عبدالقدیر مطفی مشاور ارشد و سخنگوی مقام  0744443363 qadirmh123@gmail.com 
7 سیحون کامگار سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 0794315415 saihoon.kamgar@momp.gov.af
8 عبدالواحد جیحون رئیس مالی و حسابی 0700328000 abdulwahed.jaihon@yahoo.com
9 شیر شاه رسولی سرپرست ریاست عمومی تفتیش معادن 0778783155 shershah.rasouli@momp.gov.af
10 فاطمه مورچل سرپرست ریاست عمومی حقوقی 0794567829 fatima.murchal@momp.gov.af
11 احمد فرهاد احمدی رئیس عمومی پترولیم 0786307460 farhad.hamady@momp.gov.af
12 قسیم الله قادری سرپرست ریاست عمومی کادستر 0776812949 qaseem.qaderi@momp.gov.af
  فهیم هاشمی رئیس عمومی پلان نظارت و ارزیابی 0793929190 fahim.hashimi@momp.gov.af
13 مشعل لقآ سرپرست ریاست انسجام کمیته محافظت معادن 0799339931 mashaal.leqa@momp.gov.af
14 نجیب الله بختیار الکوزی سرپرست ریاست عمومی معادن بزرگ 0786561055 najibullah.alkozai@momp.gov.af
15 احمد شکیب فرازی سرپرست ریاست PSU 0797168866 shakib.farazi@momp.gov.af
16 حسیب الله میلاد رئیس تکنالوژی معلوماتی 0797244550 haseeb.milad@momp.gov.af
17