تماس با رهبری وزارت

شماره نام وظیفه/موقف تیلفون ایمیل
- محترم محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم    
- محمد عتیق ذکی معین پالیسی و تسهیل برنامه های استخراجی 0700270281 ateeq.zaki@momp.gov.af
- نورالله ستانکزی معین سروی جیولوجی 0792888982 Noorulla.stanikzai@momp.gov.af
- حمید یوسفی معین مالی و اداری 0799763880 Hamid.yousafi@momp.gov.af
- احمد شاه صافی رئیس عمومی دفتر 0788254576  
- حمیدالله واعظی رئیس عمومی تفحص واکتشاف معادن 0782180020 Waizy.hamidullah@yahoo.com
- امین الله سباوون رئیس عمومی تنظیم هایدروکاربن ها 0779495164 aminsabawon@gmail.com
- عبدالله اصفی ریس عمومی تنظیم منرال ها 0780780410 Abdullah.asifi@outlook.com
- محمد فهیم هاشمی ریس عمومی انکشاف پالیسی 07003929190 Fahim.hashimi@momp.gov.af
- محمودالله جامع ریس عمومی ندیریت معلومات جیولوجیکی 073790664 Mahmoodullah.hamay@momp.gov.af
- عبدالواحد جیحون  رئیس مالی و حسابی    0700328000 abdulwahed.jaihon@yahoo.com
- احمد شاه گردیزی رئیس تفتیش تخنیکی معادن   ahmadshah.gardezi@momp.gov.af
- سید عبدالطیف صدرا رئیس تفتیش داخلی 0744646448 sayedlatif.sadraa@momp.gov.af 
- سید عصمت الله ترابی رئیس اکتشاف منرالها 0786454549 Esmat.torabi@momp.gov.af
- رفیع الله MISرئیس مدیریت سیستم   0782189303 mis@momp.gov.af
- احمد قسیم اکبر رئیس جی ای اس و ریموت سنسنگ 0702120733 Qasim.akbar@momp.gov.af
- عبدالخلیل حنیفی رئیس سروی هایدروکاربنها 0789995583 Eng.abdulkhalil@gmail.com
- احمد غنی غنی رئیس توسعه نفت و گاز 0786478705 Ahmad.ghani@momp.gov.af
- سید ذبیح الله شاداب رئیس تنظیم امور معادن بزرگ 0777088943 Zabihullah.shadab@momp,gov.af
- خلیل الرحمن ژوند رئیس انسجام کمیته محافظت معادن 077672312 Khalill.zhwand@momp.gov.af
- قیام الدین بهرام رئیس هماهنگ تاپی 0747073282 Qeyamuddin.bahram@momp.gov.af
- علی رضا جعفری رئیس امور حقوقی 070531110 Ali-jafari@gmail.com
- ثناالله سروری رئیس ریاست تنظیم عواید 0780000309 Sanaullah.sarwari@momp.gov.af
- یاسر آدمی رئیس تدارکات 070307823 Yaser.adami19@gmail.com
- عبدالله موسی زی رئیس تکنالوجی معلومات 0799500151 Abdullah.musazia@momp.gov.af
- مرتضی عالمی زاده رئیس اداری و خدمات 0799238161 Alimizada.murtaza@gmail.com
- ضیالحق رشیدی رئیس روابط بین الملل 0799309755 Ziaulhaq.rashidi@momp.gov.af