تماس با رهبری وزارت

شماره نام وظیفه/موقف تیلفون ایمیل
- محترم محمد هارون چخانسوری سرپرست وزارت معادن و پترولیم 0707551210 haroon.chakhansuri@momp.gov.af
- حمید یوسفی معین مالی و اداری 0799763880 Hamid.yousafi@momp.gov.af
- محترم ولی الله ځدران معین پالیسی و برنامه ها 0777888919 wali.zadran@momp.gov.af
- حسین داد شفایی معین سروی جیولوجی 0775082889 hussain.shafai@momp.gov.af
-        
- عبدالقدیر مطفی مشاور ارشد و سخنگوی مقام  0744443363 qadirmh123@gmail.com 
- سیحون کامگار سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 0794315415 saihoon.kamgar@momp.gov.af
- عبدالواحد جیحون  رئیس مالی و حسابی    0700328000 abdulwahed.jaihon@yahoo.com
- احمد شاه گردیزی سرپرست ریاست عمومی تفتیش معادن   ahmadshah.gardezi@momp.gov.af
- سید عبدالطیف صدرا رئیس تفتیش داخلی 0744646448 sayedlatif.sadraa@momp.gov.af 
- احمد فرهاد احمدی رئیس عمومی پترولیم 0786307460 farhad.hamady@momp.gov.af
- قسیم الله قادری سرپرست ریاست عمومی کادستر 0776812949 qaseem.qaderi@momp.gov.af
- فهیم هاشمی رئیس عمومی پلان نظارت و ارزیابی 0793929190 fahim.hashimi@momp.gov.af
- مشعل لقآ سرپرست ریاست انسجام کمیته محافظت معادن 0799339931 mashaal.leqa@momp.gov.af
- نجیب الله بختیار الکوزی سرپرست ریاست عمومی معادن بزرگ 0786561055 najibullah.alkozai@momp.gov.af
- حسیب الله میلاد رئیس تکنالوژی معلوماتی 0797244550 haseeb.milad@momp.gov.af