تاریخچه وزارت

وزارت معادن وپترولیم از بدو تاسیس تا اکنون یک مسیر طولانی را سپری کرده و نام های متفاوت را پشت سرنهاده است بناء وقتی ما به تاریخ این وزارت می نگریم می بینیم که وزارت معادن وپترولیم به نام های چون ماموریت معدن، مدیریت معادن، مدیریت عمومی معادن در چوکات وزارت  اقتصادملی آن وقت آغاز به فعالیت نموده است که باالآخره در سال 1316هـ ، ش در دوره صدارت محمد هاشم خان به عنوان ریاست مستقل معادن ارتقاء کرد.

با تجارب حاصله درحیطه ی ریاست وگسترده شدن فعالیت آن  در سال 1318هـ، ش بنا  به ارزش اساسی معادن در رشد وثبات اقتصادی دولت صدارتی آنزمان تصمیم به اهداف وایجاد وزارت معادن گرفته شد که پس از تصویب دولت صدارتی آنزمان در سال 1318هـ، ش وزارت معادن تحت اداره رحیم الله خان ادامه فعالیت نمود و بیشترین کارهای آن استخراج وفروش معدن نمک کلفگان و زغالسنگ کاجی خیل غوربند بودکه به صورت خوب خرید وفروش میگردید.

تاریخچه ما را بخوانید

history

چشم انداز

ما مبتنی بر دانش، استفاده پایدار و شفافیت در سکتور صنایع استخراجی افغانستان، حامی توسعه مساویانه می‌باشیم.

 

ماموریت

پالیسی‌سازی، عملیات و تنظیم سکتور صنایع استخراجی جهت استفاده مؤثر، مثمر و پایدار برای رشد اقتصاد ملی.

فعالیت ها

  1. توسعه و اصلاح ساختار سازمانی وزارت.
  2. مدیریت معلومات جیولوجیکی.
  3. مدیریت و تطبیق قراردادها.
  4. حکومت‌داری شفاف و پاسخگو.
  5. ایجاد محیط کارا برای انجام کسب‌ وکار در این سکتور.

 

اهداف

مدیریت مؤثر منابع طبیعی، ایجاد فرصت‌های شغلی، رشد اقتصاد ملی و تشویق سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی جهت استخراج منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها به منظور افزایش درآمد و تقویت عواید ملی.

ساختار وزارت

...