ریاست معلومات جیولوجیکی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به انکشاف منابع معدنی، بلندبردن سطح دانش واگاهی درباره منابع معدنی کشورمیباشد. در روشنائی همین اصل وزارت معادن وپترولیم به حیث نهاد مسئول مکلف به فراهم آوری و بدسترس قراردادن معلومات جیولوجیکی به تمام جوانب ذیعلاقه بشمول نهاد های اکادمیک، سرمایه گزاران ومردم عام میباشد.

 

 معلومات موجوده منابع منرالی افغانستان متشکل از نقشه های جیولوجیکی، راپورها وغیره میباشد. ریاست معلومات جیولوجیکی تحت اثر معینیت سروی جیولوجی بوده و مسوولیت جمع آوری ارقام و معلومات تخنیکی درتمام موارد جیولوجیکی وانکشاف منرالها را بعهده دارد.

 

فعالیت های اساسی ریاست:

ریاست معلومات جیولوجیکی برای رسیدن به اهداف خود و ارائه خدمات بهتر مکلف به فعالیت های ذیل می باشد.

 1. طرح وترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به پلان معینیت سروی جیولوجی.
 2. دسترسی نهادهای اکادمیک و تحقیقاتی، سرمایه گزاران، ارگانهای دولتی و سکتور خصوصی به معلومات جیولوجیکی و نقشه های جیولوجیکی جهت تشویق و ترویج سرمایه گزاران و انکشاف تحقیقات در سکتور معادن و هایدروکاربن ها.
 3. ایجاد یک مدیریت سالم معلومات جیولوجیکی، ارائه معلومات دقیق و بموقع به متقاضیان و مسئوولیت پذیری واضح در نهاد های دولتی در رابطه به تصمیم گیری و مدیریت موثر روند دسترسی به معلومات جیولوجیکی.
 4. ترتیب نقشه های جیولوجیکی و توپوگرافیکی با استفاده از GIS و Remote Sensing
 5. ارتقای ظرفیت کارمندان تخنیکی و اداری
 6. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره و ارائه مشوره های مسلکی به معینیت سروی جیولوجی.

 

ساختار تشکیلاتی

ریاست جیولوجی معلوماتی برای رسیدن به اهداف خود و ارائه خدمات بهتر دارای بخش ها ذیل می باشد.

 • مدیریت اجراییه
 • آمریت کلکسیون منابع طبیعی
 • آمریت معلومات جیولوجیکی
 • آمریت نشرات معلومات جیولوجیکی

تشریح فعالیت های هر بخش

مدیریت اجراییه

چونکه در این ارزیابی تنها بخش های تخنیکی ریاست ها تحت بررسی قرار گرفته شده است بناٌ از تشریح فعالیت های مدیریت اجراییه صرف نظر گردیده است.

 

آمریت کلکسیون منابع طبیعی

آمریت کلکسیون منابع طبیعی یکی از بخش های مهم ریاست معلومات جیولوجیکی، معینیت سروی جیولوجی میباشد. اهداف اساسی آن تنظیم کتابخانه، آرشیف، کلکسیون مواد و موزیم سروی جیولوجی به منظور استفاده های علمی، به دسترس قراردادن معلومات جیولوجیکی (راپورهای جیولوجیکی، نقشه های جیولوجی، نقشه های توپوگرافی و تصاویر های هوائی، نقشه های هایپرسپکترال به شکل چاپی، توزیع کتابها ونمایش نمونه های جیولوجیکی) برای نهاد ها نظر به احکام مقامات ذیصلاح میباشد.

آمریت کلکسیون منابع طبیعی برای اجرای بهتر وظایف خود دارای مدیریت های ذیل میباشد:

 1. مدیریت عمومی موزیم
 2. مدیر یت ارشیف علمی
 3. مدیریت کلکسیون مواد
 4. مدیریت نظارت کننده مواد
 5. مدیریت کتابخانه

 

gs1

 

gs2

 

gs3

 

مدیریت آرشیف علمی:

وظایف اساسی این مدیریت حفظ و نگهداری اسناد، کتب و سایر مواد علمی به منظور مطالعات تحقیقی محققین و سایر مراجعین می باشد. که فعالیت های این مدیریت قرار ذیل است.

 

gs4

 

gs5

 

مدیریت کلکسیون مواد :

هدف اساسی این مدیریت ترتیب، تنظیم و جمع آوری مواد جیولوجیکی به منظور تکمیل ساختن کلکسیون مواد جیولوجیکی افغانستان میباشد.  که فعالیت های این مدیریت قرار ذیل است.

مدیریت نظارت کننده ذخیره مواد:

 وظایف اساسی این اداره نظارت و کنترول از حفظ، نگهداری، ترتیب وتنظیم مواد جیولوجیکی در تحویلخانه بوده که فعالیت های این بخش قرار ذیل است.

مدیریت کتابخانه:

هدف اساسی این مدیریت تهیه و اکمال کتب مورد ضرورت، حفظ و نگهداری آنها در داخل کتابخانه وزارت به منظور جلوگیری از ضایع شدن و استفاده موثر کارکنان وزارت بوده که مسولیت های اساسی قرار ذیل است.

 

gs6

 

gs8

 

آمریت معلومات جیولوجیکی

این آمریت وظیفه حفظ تمام معلومات جیولوجی دردیتا سنتر بصورت دیجیتلی و چاپی را دارا میباشد که دربر گیرنده تمام معلومات جیولوجیکی و منابع معدنی افغانستان است. معلومات حفظ شده را نیز به حکم مقام به دسترس ادارات و سرمایه گذاران قرار می دهد. مدیریت عمومی معلومات شامل بخش های ذیل میباشد:

 1. مدیریت ریموت سنسنگ
 2. مدیریت جی آی اس
 3. مدیریت درج معلومات جیولوجیکی
 4. مدیریت کارتوگرافی وصحافی

مدیریت ریموت سنسنگ:

وظیفه تحلیل و پروس تصاویر ماهواره یی را به عهده دارد یعنی مکلف به شناسائی احجار از راه دور میباشد.

 

gs11

 

مدیریت GIS  :

 این مدیریت مسولیت ترتیب و چاپ نقشه های مورد ضرورت تمام ریاست های وزارت معادن و پترولیم را بعهده دارد. از جمله دست آورد های این مدیریت جمع آوری دیتا های ساحوی که توسط گروپهای ساحوی بدست میآید و از آن نقشه های جیولوجیکی، توپوگرافیکی به مقیاس های مختلف ترتیب و دردیتا سنتر ریاست معلومات جیولوجیکی حفظ میگردد. همچنان باید یاد آور شد که مسئوولین مدیریت GIS  و ریموت سنسنگ یک یک نفر در هر گروپ ساحوی بخاطر جمع آوری معلومات جیولوجیکی و جمع آوری معلومات دیجیتلی دقیق ساحوی جهت ساختن نقشه های مختلف دیجیتالی و تصویری در ساحه کار اعزام میگردد.

 ساختن نقشه های دیجیتالی جیولوجیکی، لیتولوجیکی، مورفولوجی، توپوگرافیکی، هایپرسپکترال، انواع مختلف نقشه های ستلایتی، همچنان اسکن، چاپ وتبدیل نمودن نقشه های مختلف انالوگ به شکل دیجیتل، طرح انکشاف و حفظ دیتابیس سروی جیولوجی افغانستان به منظور تحقیقات و مطالعات استفاده کننده گان، و به دسترس قراردادن معلومات جیولوجیکی که در دیتاسنتر ریاست معلومات جیولوجیکی موجود میباشد.

 

gs9

 

gs10

 

مدیریت درج معلومات:

درج نمودن راپورهای دست نویس آرشیف و دیگرمعلومات جیولوجیکی درکمپیوتر و همچنان تبدیل معلومات ازشکل انلوگ به شکل دیجیتل و حفظ آن در دیتاسنتر آمریت معلومات جیولوجیکی از وظایف اساسی این مدیریت می باشد. 

مدیریت کارتوگرافی و صحافی:

وظیفه این مدیریت ترسیم نقشه های جیولوجیکی، لیتولوجیکی، کارتوگرافیکی به مقیاس های مختلف از ساحات مختلف با میتود های کارتوگرافی توسط دست و وسایل کارتوگرافیکی بشکل استندرد آن است برعلاوه این مدیریت مسوولیت  صحافی راپور ها را نیز دارا میباشد.

 

gs12

 

gs13

 

آمریت نشرات معلومات جیولوجیکی

آمریت نشرات معلومات جیولوجیکی شامل دو بخش میباشد.

 1. مدیریت نشرات معلومات جیولوجیکی
 2. مدیریت نشرات نقشه ها

 به منظور ترویج برنامه های اکتشافی در جهت توسعه و انکشاف فعالیت های سکتور خصوصی معادن، از طریق ویب سایت وزارت، مجلات معادن و بروشرها درقسمت نشرات نقشه های دیجیتالی گزارشات تفحصاتی و اکتشافی، گروپهای ساحوی معینیت سروی جیولوجی افغانستان و سایر دست آورد ها درعرصه جیولوجی و معادن فعالیت مینماید.

مدیریت نشرات معلومات جیولوجیکی:

در این بخش تمامی خدمات جهت نشر معلومات جمع آوری شده از گروپ های ساحوی، سکتور خصوصی و دولتی در ارتباط به معادن انجام میشود. گزارشات جمع شده اولاً Scan و بعد از ملاحظات تخنیکی به فارمت مشخص ترتیب شده و به ویب سایت وزارت و بروشورها نشر می گردد.

مدیـریت نشرات نقشه ها:

جهت تاَمین خـدمات موثر دیجیتل سازی نقشه ها به خاطر رفع نیازمندی های کارمندان ریاست عمومی سروی جیولوجی فعالیت مینماید. نقشه های مورد نیاز اعم از نقشه های جیولوجیکی، توپوگرافی و سایر نقشه های مورد ضرورت را نخست به فارمت های بزرگ اسکن و به شکل دیجیتل تصحیح و به دسترس مراجـع فرمایش دهنده قرارمیدهد.

 

gs14

 

gs15

 

gs16