جزیات پروژه های معادن کوچک

معدنکاری به مقیاس کوچک:

 فعالیت معدنکاری است که بر اساس درخواستی اعطا میگردد. شامل تمام منرال ها به استثنای منرال های مقید،سنگ، آهن، ذغال، منگنیز و مس وهر منرال دیگریکه در مقرره ها مشخص گردیده میباشد.حداکثر مساحت آن یک کیلومتر مریع وحداکثرعمق آن 60 میتر.برای مدت 5 سال اعطا و برای یک دوره 5 ساله دیگر قابل تمدید میباشد.

 

ارزش و مقدار مواد منرالی استخراج شده

برای دسترسی به مواد منرالی اینجا را کلیک نماید

 

 معلومات در باره مالیکین ذینفع

برای دسترسی به مالیکین ذینفع اینجا را کلیک نماید

 

معیارات ارزیابی جواز های معادن

برای دسترسی به معیارت ارزیابی جواز ها اینجا را کلیک نماید

 

 

لیست قرارداد های معادن کوچک ولایات