دفتر سخنگوی

عبدالقدیر مطفی123

 مشاور ارشد روابط ستراتیژیک مقام و سخنگوی 

744443363(93+)

qadirmh123@gmail.com

twitter.com/AMutfi