تماس با ما

34.512957487493, 69.236741047913

معلومات برای تماس

کابل چهار راهی شهید عبدالحق
+۹۳(۰) ۷۵۲۰۴۰۵۶۱
PR@momp.gov.af