ریاست تدارکات

  گزارش ها و فعالیت ها
  لیست پروژه های تدارکات سال 1398
- کارکردهای ریاست تدارکات سال 1398
- فورم رهنمود درخواست خریداری های پرچون

ریاست تدارکات یکی از ریاست های کلیدی بوده که در سال 1390 در چوکات تشکیلاتی وزارت معادن وپترولیم ایجاد گردیده است که  مطابق پلان تدارکاتی از قبل منظور شده مسوولیت و پیشبرد تمام نیازمندی های تدارکاتی، اجناس، ساختمان و خدمات مشورتی ریاست های مرکزی و واحد های دومی این وزارت را بدوش داشته و به اساس آن پروسه تدارکاتی را در پرتو قانون و طرزالعمل تدارکات با همکاری اداره محترم تدارکات ملی با رعایت اصل شفافیت و حسابدهی طی مراحل و نهائی می سازد.

ریاست تدارکات طبق لایحهء و ظایف با استقلالیت عام و تام روند کاری خویش را به پیش برده و در این مدت کارمندان مربوطه خویش را جهت بلند بردن ارتقاء ظرفیت تدارکاتی در داخل وزارت آموزش داده و جهت آموزش بیشتر در هماهنگی کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه های لازم را روی دست گرفته و عملی نموده است.

تشکیل ریاست تدارکات شامل چهار آمریت و یک مشاوریت حقوقی که قرار ذیل است.

chart

ریاست تدارکات در سال مالی 1397 در بخش های تدارکات اجناس خدمات مشورتی ساختمانی وخدمات غیر مشورتی پروژه های متعدد را طی مراحل وعقد قرارداد نموده که ارزش مجموعی آن بالغ به (1426275048 )افغانی میگردد.

و در سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ( 85 ) پروژه پلان شده در بخش تدارکات اجناس خدمات مشورتی ساختمانی وخدمات غیر مشورتی  دارد که ارزش مجموعی تخمینی آن بالغ به (542262256)افغانی میگردد .