جوازها و اجازه نامه ها

  ضمایم  
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساحه انگیشه ولسوالی مرکز ولایت سرپل دانلود فایل
-  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک ریگ و جغل ساحه چشمه شفا ولسوالی پلخمری ولایت بغلان  دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تراورتین ساحه تنگی چولی ولسوالی بهسود میدان وردک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تراورتین ساحه سبزآب قول خویش ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تراورتین ساحه قول خویش ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه گزک ولسوالی خاکجبار ولایت کابل دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت یامیر آرمان ببد اول برق ولسوالی پلخمری ولایت بغلان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه بلاک اول میش سفلی مرکز ولایت دایکندی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرم ساحه دره فیلان تنگی سیدآباد ولایت میدان وردک دانلود فایل
- اجازه نامه الافضل انترنشنل ماربل دانلود فایل
- اجازه نامه پروسس عبید شمشیر دانلود فایل
- اجازه نامه پروسس سودیفکو دانلود فایل
- درخواست ها برای اخذ اجازه نامه پروسس در سال های برای سال مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دانلود فایل
- درخواست های واجد شرايط برای اخذ جواز معدنکاری مقياس کوچک در سال های مالی 1397 و 1398 دانلود فایل
- گزارش  پیرامون قانون معادن و تفاهمنامه استفاده از مواد ساختمانی (ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی) دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساجه رباط ولسوالی چمتال ولایت بلخ، شرکت بلخ صداقت دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساحه آبلا سیلبر شادیان ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ، شرکت میهن عمران دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساحه خواجه پایتخت ، سربلاق و چغاتک ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب، محمد ظاهر مرادی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار کوهی ساحه ظهرآبی مرکز ولایت سمنگان، شرکت الهام نسیم دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل دریایی ساحه شیله کمبو ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار، شرکت علی اختر دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل دریایی ساحه مانجه ولسوالی دامان ولایت قندهار، شرکت عتیق صحرایی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ پارچه حغل کوهی ساحه روضه، مرکز ولایت غزنی شرکت بهلول البیرونی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تعمیراتی و جغل دریایی بلاک اول، دوم و سوم و ساحه غره  ولسوالی دامان ولایت قندهار، شرکت پامیر ترنگ دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه مرکی خیل ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار، شرکت عزت الله ساحل دانلود فایل
-
جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل دریایی ساحه شغال تپه و نو آباد شهر کهنه مرکز ولایت تخار شرکت حیات حصار
دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری حشمت الله قاری زاده دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری اتفاق بهسود دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری حشمت الله قاری زاده دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری شهاب ثابت دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت  آرین فلاح دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری توکل بهسودی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری دره کلان جوکار دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری دهن شوراب دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری دهن شوراب دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری ذکریا برات دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری سلطان علی جامی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری فردای کوهستان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری کالوبابا دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری گوارا کوستان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری لعل گوهر دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله عاصم دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری فاروق امیریان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری منرالهای افغان ستون دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری منرالهای افغان ستون دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری نذیر مایار دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری شاپور سادات دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری نیوپیک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری بابه لر دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری غلام رسول دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری بلخ صداقت دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری خلیلزاد دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری کلید طلایی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری آرین فلاح دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری متعهد بیگ زاده دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عرب حلیمی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری حامد ارسلان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری نوزاد دامان دانلود فایل 
   جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری اسکای حورایزن دانلود فایل
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری اکرام نصیب دانلود فایل
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری مرمر و تالک شهاب محبوب دانلود فایل
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری پامیر ترنک دانلود فایل
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری ابوبکر صدیق دانلود فایل
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری آرین فلاح دانلود فایل
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری خاور ننگرهار دانلود فایل
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری اکرام نصیب دانلود فایل
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری یوسف الیاس دانلود فایل
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری شوکی خان دانلود فایل