جوازها و اجازه نامه ها

  ضمایم  
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساحه انگیشه ولسوالی مرکز ولایت سرپل دانلود فایل
-  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک ریگ و جغل ساحه چشمه شفا ولسوالی پلخمری ولایت بغلان  دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تراورتین ساحه تنگی چولی ولسوالی بهسود میدان وردک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تراورتین ساحه سبزآب قول خویش ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تراورتین ساحه قول خویش ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه گزک ولسوالی خاکجبار ولایت کابل دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت یامیر آرمان ببد اول برق ولسوالی پلخمری ولایت بغلان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه بلاک اول میش سفلی مرکز ولایت دایکندی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرم ساحه دره فیلان تنگی سیدآباد ولایت میدان وردک دانلود فایل
- اجازه نامه الافضل انترنشنل ماربل دانلود فایل
- اجازه نامه پروسس عبید شمشیر دانلود فایل
- اجازه نامه پروسس سودیفکو دانلود فایل
- درخواست ها برای اخذ اجازه نامه پروسس در سال های برای سال مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دانلود فایل
- درخواست های واجد شرايط برای اخذ جواز معدنکاری مقياس کوچک در سال های مالی 1397 و 1398 دانلود فایل
- گزارش  پیرامون قانون معادن و تفاهمنامه استفاده از مواد ساختمانی (ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی) دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساجه رباط ولسوالی چمتال ولایت بلخ، شرکت بلخ صداقت دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساحه آبلا سیلبر شادیان ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ، شرکت میهن عمران دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساحه خواجه پایتخت ، سربلاق و چغاتک ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب، محمد ظاهر مرادی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار کوهی ساحه ظهرآبی مرکز ولایت سمنگان، شرکت الهام نسیم دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل دریایی ساحه شیله کمبو ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار، شرکت علی اختر دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل دریایی ساحه مانجه ولسوالی دامان ولایت قندهار، شرکت عتیق صحرایی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ پارچه حغل کوهی ساحه روضه، مرکز ولایت غزنی شرکت بهلول البیرونی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تعمیراتی و جغل دریایی بلاک اول، دوم و سوم و ساحه غره  ولسوالی دامان ولایت قندهار، شرکت پامیر ترنگ دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه مرکی خیل ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار، شرکت عزت الله ساحل دانلود فایل
-
جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل دریایی ساحه شغال تپه و نو آباد شهر کهنه مرکز ولایت تخار شرکت حیات حصار
دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری حشمت الله قاری زاده دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری اتفاق بهسود دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری حشمت الله قاری زاده دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری شهاب ثابت دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت  آرین فلاح دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری توکل بهسودی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری دره کلان جوکار دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری دهن شوراب دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری دهن شوراب دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری ذکریا برات دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری سلطان علی جامی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری فردای کوهستان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری کالوبابا دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری گوارا کوستان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری لعل گوهر دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله عاصم دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری فاروق امیریان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری منرالهای افغان ستون دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری منرالهای افغان ستون دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری نذیر مایار دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری شاپور سادات دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری نیوپیک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری بابه لر دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری غلام رسول دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری بلخ صداقت دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری خلیلزاد دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری کلید طلایی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری آرین فلاح دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری متعهد بیگ زاده دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عرب حلیمی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری حامد ارسلان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری عصمت الله دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری نوزاد دامان دانلود فایل 
-  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری اسکای حورایزن دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری اکرام نصیب دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری مرمر و تالک شهاب محبوب دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری پامیر ترنک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری ابوبکر صدیق دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری آرین فلاح دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری خاور ننگرهار دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری اکرام نصیب دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری یوسف الیاس دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری شوکی خان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری نقیب الله پوپلزی دانلود فایل