اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات غزنی، نورستان، کنرو لغمان

firoz_admin
Mon, May 17 2021 1:25 PM
لل

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست تعداد تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن غزنی ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ غزنی لایحه وظایف
2  معادن غزنی ۴ مدیر عمومی مالی و عواید ۱ غزنی لایحه وظایف
3  معادن غزنی ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ غزنی لایحه وظایف
4  معادن غزنی ۴ کارشناس منرالها ۳ غزنی لایحه وظایف
5  معادن غزنی ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۲ غزنی لایحه وظایف
6  معادن غزنی ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۲ غزنی لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست تعداد تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن نورستان ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۱ نورستان لایحه وظایف
2 آمریت معادن نورستان ۴ کارمند اجتماعی  ۲ نورستان لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن ولایت کنر ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ کنر لایحه وظایف
2  معادن ولایت کنر ۴ مدیر عمومی مالی و عواید ۱ کنر لایحه وظایف
3  معادن ولایت کنر ۵ مدیر خدمات ای تی  ۱ کنر لایحه وظایف
4  معادن ولایت کنر ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ کنر لایحه وظایف
5  معادن ولایت کنر ۴ کارشناس منرالها ۴ کنر لایحه وظایف
6  معادن ولایت کنر ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۱ کنر لایحه وظایف
7  معادن ولایت کنر ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ کنر لایحه وظایف
8  معادن ولایت کنر ۴ کارمند اجتماعی  ۲ کنر لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن لغمان ۴ مدیر عمومی مالی و عواید ۱ لغمان لایحه وظایف
2 آمریت معادن لغمان ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ لغمان لایحه وظایف
3 آمریت معادن لغمان ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۲ لغمان لایحه وظایف
4 آمریت معادن لغمان ۴ کارشناس منرالها ۳ لغمان لایحه وظایف
5 آمریت معادن لغمان ۴ کارمند اجتماعی  ۲ لغمان لایحه وظایف

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies