اعلان بست های (3) و (4) مرکز وزارت

firoz_admin
Sat, May 01 2021 1:13 PM
111

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/

شماره عنوان پست بست/رتبه  ریاست  تعداد موقعیت لایحه وظایف
1 مدیر عمومی اجرائیه  ۴ معینیت سروی جیولوجی  1 کابل لایحه وظایف
2 آمریت دفتر معینیت سروی جیولوجی ۳ معینیت سروی جیولوجی  1 کابل لایحه وظایف
3 سکرتر ۴ معینیت پالیسی و تسهیل برنامه های استخراجی 1 کابل لایحه وظایف 
4 امریت دفتر  معینیت پالیسی وتسهیل برنامه های استخراجی ۳ معینیت پالیسی و تسهیل برنامه های استخراجی 1 کابل لایحه وظایف
5 انجنیر توزیع گاز ۳ ریاست هماهنگی تاپی 1 کابل لایحه وظایف
6 انجنیر پایپ لاین گاز ۳ ریاست هماهنگی تاپی 1 کابل لایحه وظایف
7 ویدیو ایدیتر ۴ ریاست مطبوعات وارتباط عامه 1 کابل لایحه وظایف
8 گرافیک دیزاینر ۴ ریاست مطبوعات وارتباط عامه 1 کابل لایحه وظایف
9 امر واحد شبکه های اجتماعی ۳ ریاست مطبوعات وارتباط عامه 1 کابل لایحه وظایف
10  صدابردار ۴ ریاست مطبوعات وارتباط عامه 1 کابل لایحه وظایف
11  خبرنگار پشتو ۴ ریاست مطبوعات وارتباط عامه 1 کابل لایحه وظایف
12  خبرنگار انگلیسی ۴ ریاست مطبوعات وارتباط عامه 1 کابل لایحه وظایف
13  خبرنکار ازبیکی ۴ ریاست مطبوعات وارتباط عامه 1 کابل لایحه وظایف
14 آمر بودجه ۳ ریاست مالی وحسابی  1 کابل لایحه وظایف
15 کارشناس ارشد ارزیابی و تضمین کیفیت ۳ ریاست لابراتور ها 2 کابل لایحه وظایف
16 کارشناس ارشد هماهنگی جلسات ۳ ریاست کمیته محافظت معادن 1 کابل لایحه وظایف
17 کارشناس ارشد ثبت و راجستر رویدادها ۳ ریاست کمیته محافظت معادن 1 کابل لایحه وظایف
18 کارشناس تسهیل امور داوطلبی  معادن ۴ ریاست عمومی منرالها 1 کابل لایحه وظایف
19 مدیریت عمومی ارشیف ۴ ریاست دفتر 1 کابل لایحه وظایف
20 مدیر تعقیب احکام و فرامین مصوبات کابینه و شوراهای عالی ۴ ریاست دفتر 1 کابل لایحه وظایف
21 مدیر انسجام تعقیب اوامر و هدایات ریاست جمهوری ۴ ریاست دفتر 1 کابل لایحه وظایف
22 آمر تعقیب و امر و هدایات
 احکام و فرامین
۳ ریاست دفتر 1 کابل لایحه وظایف
23 همکارکارشناس امور تنظیم نفت و گاز  ۴ ریاست توسعه اقتصادی نفت و گاز 3 کابل لایحه وظایف
24 کارشناس تحلیل مالی واقتصادی نفت ۳ ریاست توسعه اقتصادی نفت و گاز 2 کابل لایحه وظایف
25 کارشناس امور تنظیم نفت و گاز  ۳ ریاست توسعه اقتصادی نفت و گاز 1 کابل لایحه وظایف
26 کارشناس گزارش دهی عواید ۴ ریاست تنظیم عواید 1 کابل لایحه وظایف
27 کارشناس جمع آوری عواید - معادن بزرگ ۴ ریاست تنظیم عواید 1 کابل لایحه وظایف
28 کارشناس جمع آوری عواید - متفرقه ۴ ریاست تنظیم عواید 1 کابل لایحه وظایف
29 کارشناس ارشد هماهنگی ولایات ۳ ریاست تنظیم عواید 1 کابل لایحه وظایف
30 کارشناس ارشد صندوق انکشافی ولایتی ۳ ریاست تنظیم عواید 1 کابل لایحه وظایف
31  کارشناس صندوق انکشافی ولایتی ۴ ریاست تنظیم عواید 1 کابل لایحه وظایف
32 همکار کارشناس مشخصات، معاینه و ثبت وسایل تکنالوجی ۵ ریاست تکنالوژی معلوماتی 1 کابل لایحه وظایف
33 مدیر عمومی تیلیفون ۴ ریاست تکنالوژی معلوماتی 1 کابل لایحه وظایف
34 مدیر عمومی ایمیل ها ۴ ریاست تکنالوژی معلوماتی 1 کابل لایحه وظایف
35 کارشناس مشخصات، معاینه و ثبت وسایل تکنالوجی ۴ ریاست تکنالوژی معلوماتی 1 کابل لایحه وظایف
36 کارشناس خدمات IT ۴ ریاست تکنالوژی معلوماتی 2 کابل لایحه وظایف
37 آمر تنظیم مکالمات ۳ ریاست تکنالوژی معلوماتی 1 کابل لایحه وظایف
38 کارشناس امور تصنیف و بلاک بندی های حوزه های نفت و گاز ۳ ریاست تصنیف و بلاک بندی های حوزه های نفت و گاز 1 کابل لایحه وظایف
39 کارمند تسهیل سرمایه گذاری  ۴ ریاست تسهیل سرمایه گذاری وصدور جواز نامه ها  2 کابل لایحه وظایف
40 کارمند تسهیل جواز  ۴ ریاست تسهیل سرمایه گذاری وصدور جواز نامه ها  4 کابل لایحه وظایف
41 کارشناس تسهیل تصدیق کیفیت منرالها ۳ ریاست تسهیل تصدیق کیفیت منرالها 2 کابل لایحه وظایف
42 مدیر عمومی آبرسانی، کانالیزانسیون و برق ۴ ریاست اداری و خدمات 1 کابل لایحه وظایف
43 آمریت اجناس ۳ ریاست اداری و خدمات 1 کابل لایحه وظایف
44 آمر تخنیک و ترانسپورت ۳ ریاست اداری و خدمات 1 کابل لایحه وظایف
45 آمر املاک و تعمیرات ۳ ریاست اداری و خدمات 1 کابل لایحه وظایف
46 کارشناس تنظیم امور جندر ۴ امریت تنظیم امور جندر  1 کابل لایحه وظایف