گزارش‌های سال مالی 1397

  ضمایم  
- خلص گزارش و کارکردهای سال مالی 1397 ریاست تفتیش معادن دانلود فایل
- گزارش سالانه از تطبیق پلان سال مالی 1397 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید تحقق یافته ربع چهارم سال 1397 مرکز وزارت دانلود فایل
- گزارش عواید تحقق یافته ربع سوم 1397 مرکز وزارت دانلود فایل
- پلان پیش بینی و تحقق عواید ربع اول و دوم سال  1397 دانلود فایل
- گزارش سفر به همایش بین المللی تجارت و تبادل سرمایه گذاران - کانادا دانلود فایل
- پلان عمل مبارزه علیه فاد اداری وزارت معادن و پترولیم سال مالی  1397 دانلود فایل