گزارش های سال مالی 1399

  ضمایم  
- گزارش مصرف پروژه‌های انکشافی و عادی وزارت معادن و پترولیم الی اخیر سال مالی 1399 دانلود فایل
- گزارش سالانه وزارت معادن و پترولیم بابت سال مالی 1399 ( برنامه گزارشدهی دولت به ملت) دانلود فایل
- گزارش ربع چهارم سال مالی 1399 دانلود فایل
- گزارش ربع سوم سال مالی 1399 دانلود فایل
- گزارش مصرف بودجه سال مالی 1399 دانلود فایل
- گزارش عواید ربع اول و دوم سال مالی 1399  دانلود فایل
- تقسیمات بودجه ولایتی عادی و انکشافی سال مالی 1398 و 1399 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش مصرف بودجه طی دو ربع سال مالی 1399 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل