گزارش‌های سال مالی 1396 و 1395

  ضمایم  
- پلان سالانه مبارزه علیه فساد (ربع دوم 1395 الی ربع دوم 1396) دانلود فایل
- گزارش ربع اول 1396 دانلود فایل
- عواید جمع آوری شده سال مالی 1396 دانلود فایل
- پلان کاری سال 1396 دانلود فایل
  گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1395 دانلود فایل
-  خلص گزارش پلان صد روز دوم وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- پلان صد روز دوم وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش پیرامون پیشرفت تعهدات مرتبط به پروزه های انکشافی دانلود فایل