کارشناس ارشد تامین ارتباط ولایتی و جمع آوری معلومات

firoz_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ - ۹:۰
یی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه:

کارشناس ارشد تامین ارتباط ولایتی و جمع آوری معلومات

بست:

3

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست انسجام کمیته و محافظت معادن

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

ریس انسجام کمیته و محافظت معادن

گزارش­گیر از:

ندارد

کود بست:

۰۰۳-۰5-۹۰-۳۲

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه:

جمع اوری، ترتیب، تنظیم، تحلیل و برسی رویداد های معادن در مرکز ولایات.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. جمع آوری و ثبت رویداد های معادن در مرکز و ولایات .
 2. ترتیب تنظیم گزارشات از رویداد های معادن در مرکز و ولایات .
 3. همکاری در مرکز و ولایات مطابق طرزالعمل نافذ شده ریاست مربوط
 4. تحلیل وبررسی رویداد های معادن در مرکز وولایات .درج تمام معلومات از رویدادهای معادن در سیستم دیتابیس
  وظایف مدیریتی:
 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 3. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه  که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط به وی سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر امور

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، ۸ 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، استخراج معادن، حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، حکومتداری، ارتباطات، مدیریت عمومی و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری مرتبط (تجربه  مدیریتی ، مسلکی ویا ترکیب از تجربه مرتبط مدیریتی ، تخصصی مندرج وظایف و مسولیت این بست )   حداقل دو سال برای لیسانس

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلوایت برای افراد دارای معلولیت .

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

این بست صرف عودت کننده گان که از خارج  کشور به افغانستان بازگشت نموده اند و تصدیق وزارت محترم مهاجرین و عودت کننده گان را بدست داشته باشند مطابق رشته تحصیلی شان فورم اخذ نمایند ودر غیر از آن دیگر اشخاص پذیرفته نمیشود.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

ازتاریخ 7/5/1445 الی 17/5/1445 هجری قمری مطابق 29/8/1402 الی 9/9/1402 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی مکروریان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تصدیق وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیلارســــال نـــمـــایــــــد.

 hrapps.momp@gmail.com

و درصورت نیازبه رهنمائی بیشتربه شماره 0202927132به تماس شد حل مطلب نمایند.

 

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies