اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات بغلان، بدخشان، کندهار و هلمند

firoz_admin
Sun, May 16 2021 11:49 AM
ییی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن بغلان ۴ کارمند اجتماعی  ۲ بغلان لایحه وظایف
2  معادن بغلان ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ بغلان لایحه وظایف
3  معادن بغلان ۴ کارشناس منرالها ۳ بغلان لایحه وظایف
4  معادن بغلان ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۲ بغلان لایحه وظایف
5  معادن بغلان ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ بغلان لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن بدخشان ۴ کارمند اجتماعی  ۲ بدخشان لایحه وظایف
2  معادن بدخشان ۳ سر جیولوجست ۱ بدخشان لایحه وظایف
3  معادن بدخشان ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ بدخشان لایحه وظایف
4  معادن بدخشان ۴ کارشناس منرالها ۴ بدخشان لایحه وظایف
5  معادن بدخشان ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۲ بدخشان لایحه وظایف
6  معادن بدخشان ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ بدخشان لایحه وظایف
7  معادن بدخشان ۴ مدیر عمومی مالی و عواید ۱ بدخشان لایحه وظایف
8  معادن بدخشان ۵ مدیر خدمات IT  ۱ بدخشان لایحه وظایف
9  معادن بدخشان ۷ دریور  ۱ بدخشان لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن کندهار ۳ مفتیش تخنیکی منرال ها  ۲ کندهار لایحه وظایف
2  معادن کندهار ۳ آمریت پالیسی و تسهیل برنامه های استخراجی ۱ کندهار لایحه وظایف
3  معادن کندهار ۴ کارمند اجتماعی ۲ کندهار لایحه وظایف
4  معادن کندهار ۳ سر جیولوجست ۲ کندهار لایحه وظایف
5  معادن کندهار ۴ جیولوجست ارشد ۵ کندهار لایحه وظایف
6  معادن کندهار ۵ جیولوجست ۲ کندهار لایحه وظایف
7  معادن کندهار ۵ همکار کارشناس جی ای اس ۱ کندهار لایحه وظایف
8  معادن کندهار ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ کندهار لایحه وظایف
9  معادن کندهار ۴ کارشناس منرالها ۴ کندهار لایحه وظایف
10  معادن کندهار ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگهای تزینی ۳ کندهار لایحه وظایف
11  معادن کندهار ۴ مدیر عمومی هماهنگی و تسهیل قراردادها  ۱ کندهار لایحه وظایف
12  معادن کندهار ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ کندهار لایحه وظایف
13  معادن کندهار ۵ مدیر خدمات ای تی  ۱ کندهار لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن هلمند ۴ کارمند اجتماعی  ۲ هلمند لایحه وظایف
2  معادن هلمند ۳ سر جیولوجست ۱ هلمند لایحه وظایف
3  معادن هلمند ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ هلمند لایحه وظایف
4  معادن هلمند ۴ کارشناس منرالها ۲ هلمند لایحه وظایف
5  معادن هلمند ۴ کارشناس سنگ های نیمه قیمتی ۲ هلمند لایحه وظایف
6  معادن هلمند ۴ مدیریت هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ هلمند لایحه وظایف
7  معادن هلمند ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگ های تزینی ۲ هلمند لایحه وظایف
8  معادن هلمند ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ هلمند لایحه وظایف
9  معادن هلمند ۴ مدیریت عمومی تدارکات ادرای ۱ هلمند لایحه وظایف
10  معادن هلمند ۵ مدیر خدمات ای تی  ۱ هلمند لایحه وظایف
11  معادن هلمند ۵ مدیر کارکنان  ۱ هلمند لایحه وظایف

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies