د کانونو او پترولیم د معلوماتو بانک

  ضمایم  
- د لوگر عینک مس دانلود فایل
-

دارزګان ولایت د معلومو کانونو په اړه زیات معلومات حاصل کړئ

دانلود فایل