ریاست معادن ولایت لوگر

انجنیر نذیر

رئیس معادن ولایت لوگر

تیلفون: 0744247605

ایمیل : logar@momp.gov.af

آدرس: مرکز ولایت لوگر پل علم.

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های ریاست معادن ولایت لوگر
- گزارش سال مالی 1398 ریاست معادن ولایت لوگر