آمریت جندر وزارت معادن و پترولیم

دیدگاه:

ایجاد یک محیط کاری مصون و عاری از خشونت برای زنان و مردان طبق قانون و برخودار شدن از حقوق و امتیارات مساوی در سکتور صنایع استخراجی.

دورنما:

ترویج و تشریح برنامه های آگاهی دهی جهت بلند بردن سطح آگاهی در مورد محیط کاری مصون و عاری از خشونت، تطبیق قوانین دولت

 در قبال  فرصت های عادلانه در سکتور معادن، طرح برنامه های آگاهی دهی و ایجاد برنامه های هماهنگی جهت افزایش حضور زنان. 
تشویق زنان از طریق برنامه های گرد همایی و همایش زنان جهت سرمایه گذاری در سکتور صنایع استخراجی.
تاریخچه:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در موافقتنامه بن در سال 2001  مکانیزم های پالیسی ملی در افغانستان بطور رسمی تساوی جندر را پزیرفته و انرا منحیث ابزار اساسی جهت تطبیق تعهدات خویش در راستای توانمندی زنان و تساوی جنسیت اجتماعی تدوین و تصویب نمود، که وزارت معادن وپترولیم جمهوری اسلامی افغانستان نیز نظربه تعهدات ملی وبین المللی وپلان استراتیژی ملی برای زنان‌(نپوا) درسال ۱۳۹۰ آمریت جندر را جهت برابری و مساوات جنسیت درساختارتشکیل تحت سقف معینیت مالی واداری ایجاد نمود. و با تشکیل چهارنفری یک بست ۳ آمریت ، دوبست ۴ کارشناسان ویک بست ۸ امربر به فعالیت آغازنمود.

اهداف کاری آمریت جندر:

 • ایجاد تغیرات قانونی و سیستماتیک در راستای محوه خشونت و تبعیض علیه زنان در سکتور صنایع استخراجی.
 • ایجاد فرصت های عادلانه برای زنان جهت تحقق اهداف کاری شان در محیط کار.
 • ارتقای ظرفیت و بلند بردن سطح آگاهی زنان و مردان از دیدگاهی تساوی جنسیتی در سکتور صنایع استخراجی.
 • لابی گری جهت افزایش حضور زنان در سکتور معادن، تقویت نقش اقتصادی و سرمایه گذاری زنان در صنایع استخراجی.

مسوولیت های جندر:

 • آمریت جندر مسوولیت دارد تا در قسمت فراهم اوری تسهیلات برای برای وافزایش حضور زنان در وزارت مطابق به تعهدات ملی و بین المللی همکار باشدو در طرح پالیسی ها و طرزالعمل ها مربوط به جندر نظارت و مشوره های لازم را ارایه نماید.
 • آمریت جندر همکارنزدیک در بخش آموزش ها و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت از دیدگاه جندر و تعهدات دولت  در قبال  پیشرفت زنان باریاست محترم منابع بشری از لحاظ اموزش ها ، استخدام ، ارزیابی اجراات سالانه همکاری می نمایند .
 • این آمریت مسولیت دارد تا درتطبیق پالیسی جندر وزارت معادن و پترولیم و سایر پالیسی های در قسمت تساوی جندر، شناسائی زنان وتشخصیص زنان موافق در راستای پیشرفت و احراز بست های کلیدی ، ارتقای ظرفیت وهماهنگی با ریاست های وزارت کارو فعالیت نموده
 • همکاری های موثردر ثبت معلومات و احصایه به اساس جنیست و اشراک فعال نماینده جندر در کمیته استخدام همچنان در تفاهم با ریاست های وزارت در جهت حمایت و تشویق برای ارتقای ظرفیت کارمندان زن و اشتراک شان در موقف های تصمیم گیری می باشد .
 • این امریت جهت پیشبرد برنامه ها ی آموزشی و معرفی زنان در بورسیه های تحصیلی  به کمک مالی ،جلب و جذب دونر ها همواره تلاش مینماید تا زنان بتوانند ازآموزش و  تحصیلات عالی بهره مند گردند.

عضویت آمریت جندر درکمیته ها:

 • عضویت در کمیته استخدام .
 • عضویت در کمیته منع آزار و اذیت علیه زنان و اطفال
 • عضویت در حل اختلافات .
 • عضویت در کمیته اضافه کاری.
 • عضویت در کمیته سوپراسیکل

دستاوردهای آمریت جندر:

 • شمولیت آمریت جندر FPIP
 • تصویب پالیسی جندر
 • طرح و ایجاد مکانیزم سمع شکایات انلاین
 • فراغت ۱۳ تن از کارمندان اناث از پوهنتون خصوصی مشعل در رشته قضاء و څارنوالی
 • آگاهی دهی از نقش زنان در سکتور معادن و قانون منع آزار و اذیت علیه زنان و اطفال در ۳۴ ولایت
 • استخدام یک تن مشاور در آمریت جندر
 • تدویر بیش از ۸ برنامه آگاهی دهی برای کارمندان و باالمقطع در سطح وزارت .