د کانونو فعال قراردادونه

فعال قراردادونه:

هغه قراردادونه دی  چی شرکتونه او قراردادیان د معادن په سکتور کی په فعاله توګه  فعالیت لری او هغه قراردادونو کی شاملیګی چی له مرکز(د کادسترعمومی ریاست او د معادنو د تخنیکی تفتیش ریاست)او د مربوطه ولایاتو دکانونو ریاستونو له لاری مدیریت کیږی۰په دی څانګه کی تاسی  هغه مشخصات لکه مربوطه ولایت،د شرکت نوم،د قرارداد د پیل نیټه،د قرارداد د پای نیټه، د قرارداد وضعیت او د منرال ډول کتلای شی۰

قرارداد های فعال ولایات

  ضمایم  
- قرارداد های فعال ولایات دانلود فایل