ریاست منابع بشری

دیدگاه

دستیابی به منابع انسانی توانمند، با انگیزه و متخصص با استفاده از شیوه های مؤثر جهت شناسایی استعدادها بمنظور جذب و گزینش افراد با در نظر داشت اصل شایستگی مبتنی بر ارزش ها و اهداف استراتیژیک وزارت معادن و پترولیم.

 

ماموریت

ماموریت مديريت منابع بشری، انجام کليه امور مربوط به تامين، نگهداشت و توسعه نيروی انسانی می باشد. اين مدیریت ماموریت خود را با مرکزيت دادن به مشتريان به عنوان محور ارائه خدمات و با تکيه بر بهره گيری از شايستگی کارکنان، تعهدات خود را بر پايه اصول علمی و با مشارکت کارکنان به صورت اثربخش و کارا به انجام خواهد رساند.

 

تاریخچه

قبل از ایجاد ریاست منابع بشری تمام فعالیت های مرتبط به منابع بشری (تقرر، تبدل، آموزش و انکشاف، حفظ سوانح، تشویق و

ترغیب کارکنان) به شکل پراگنده در چارچوب کاری معینت ها تحت عنوان مدیریت عمومی کارکنان صورت میگرفت، که این پراگندگی ها سبب گردید تا عدم هماهنگی در روند کاری مدیریت منابع بشری وزارت معادن و پترولیم احساس گردد. بنآ جهت بکار گیری از فنون مدیریت نوین در راستای تحقق اهداف کوتاه مدت و طویل المدت وزارت، ریاست منابع بشری به مثابه ستون فقرات اداره براساس حکم شماره (3379) مورخ 24/05/1388 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات تشکیلاتی وزارت معادن و پترولیم ایجاد و مورد منظوری مقام عالی قرار گرفت. که از نظر ساختار تشکیلاتی و اداری به پنج بخش اساسی تقسیم گردیده است .

 

ساختاری تشکیلاتی

آمریت انکشاف اداره: این آمریت نقش اساسی را در پایه گذاری و پلانگذاری منابع  بشری داشته که مسئولیت نیاز سنجی تشکیلاتی، طرح ساختار تشکیلاتی، تحلیل وظایف، ترتیب لایحه وظایف، ترتیب فورم (1.1) و نهایی نمودن تشکیلات را به عهده دارد.

 

آمریت استخدام: آمریت استخدام یکی از آمریت نهایت مهم ریاست منابع بشری بشمار میرود که مسولیت جذب اشخاص واجد شرایط از طریق رقابت آزاد،  و حفظ افراد ورزیده، مسلکی و متخصص را با رعایت اصل شایستگی در سراسر وزارت به عهده دارد.

 

آمریت آموزش و ارتقای ظرفیت: آموزش و ارتقای ظرفیت به معنی انکشاف منابع بشری بوده که نقش حیاتی و نهایت مهم را در راستای انکشاف، پیشرفت و حصول اهداف اداره ایفا مینماید. آمریت آموزش و ارتقای ظرفیت به مثابه یک آمریت مهم و حیاتی ریاست منابع بشری مسئولیت دارد، تا با ایجاد همآهنگی کامل با دونر ها، ادارات همکار و مراجع بورس دهنده در قسمت ارتقای ظرفیت و بلند بردن سطح تحصیلی کارکنان از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزد.

 

آمریت ارزیابی اجراآت کارکنان و سوانح: ایجاد سیستم فایلینگ و نگهداشت سوانح کارکنان و تطبیق سیستم ارزیابی اجراآت کارکنان وزارت معادن و پترولیم به وقت و زمان معین بدون هیچ نوع تبعیض در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه کشور با در نظرداشت شفافیت کامل و با رعایت رهنمود ها و اسناد تقنینی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مسولیت های اساسی آمریت ارزیای اجراآت کارکنان و سوانح ریاست منابع بشری را تشکیل میدهد.

 

مدیریت عمومی ارتباط کارکنان: مدیریت عمومی ارتباط کارکنان منحیث پل ارتباطی بین هئیت رهبری و کارکنان این وزارت ایفایی وظیفه نموده و در چارچوب تشکیلاتی ریاست منابع بشری فعالیت دارد، که ایجاد محیط کاری سالم، صحت و مصونیت کاری کارکنان، تعین اهداف در مورد ارتباط مامورین، مفاهمه، انضباط و رسیده گی به هر نوع مشکلات، منازعات و شکایات کارکنان از اولویت وظیفوی این مدیریت میباشد. در کنار فعالیت های مذکور این مدیریت از حقوق قانونی کارکنان مواظبت نموده و در زمینه برنامه های آگاهی دهی را نیز تدویر مینماید.

 

اهداف ریاست منابع بشری

 • طرح ساختار تشکیلاتی مطابق به معیار های تائید شده.
 • تآمین نیروی انسانی مورد نیاز.
 • پرورش و توسعه استعداد کارکنان از طریق تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت.
 • حفظ و نگهداری کارکنان متخصص، شایسته، با انگیزه، وفادار، پرتلاش، دانش محور و 

نیروی های خلاق انسانی.

 • جلب رضایت کارکنان.
 • ایجاد هماهنگی میان کارکنان.
 • انگیزش (ایجاد انگیزه در کارکنان بمنظور حصول اهداف اداره).
 • بهبود زندگی شغلی کارکنان.
 • ثبات زندگی شغلی کارکنان.

 

وظایف عمده ریاست منابع بشری

وظایف عام:

 • شامل پلانگذاری، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترول

وظایف خاص: ذیلآ تذکر میگردد:

 • رهبری ومدیریت  پرسونل تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پلان.
 • پلانگذاری منابع بشری.
 • طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی مطابق به نیازمندی های اداره.
 • تحلیل و تجزیه وظایف، و ترتیب لوایح وظایف بمنظور جلوگیری از تداخل 

وظیفوی.

 • انتخاب و استخدام کارکنان با در نظر داشت اصل شایستگی از طریق رقابت آزاد.
 • حفظ و نگهداری نیروی با تجربه و مستعد کار بمنظور اجراآت بهتر.
 • تدویر برنامه های کوتاه مدت و طویل المدت آموزشی غرض ارتقای ظرفیت 

کارمندان.

 • تطبیق مؤثر سیستم ارزیابی اجراآت مطابق به قانون خدمات ملکی افغانستان.
 • برقراری ارتباطات با کارکنان.
 • تطبیق سیستم پاداش مطابق به قوانین و مقررات نافذه کشور.
 • فراهم آوری تسهیلات و مراقبت جدی از صحت و مصئونیت کارکنان شامل در کار.
 • ایجاد محیط کاری مصئون و امن برای کارکنان.
 • تثبیت ادوار خدمت جهت اجرای حقوق تقاعد و انفصال کارکنان.

 

دستآورد های عمده ریاست منابع بشری:

 • طرح ساختار و سقف تشکیلاتی وزارت معادن و پترولیم مطابق به نیازمندی های اداره.
 • تحلیل و تقسیم وظایف با بکارگیری میتود های نوین و جلوگیری از تداخل وظیفوی.
 • تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در سطح اداره (مرکزی و ولایتی).
 • استخدام کارمندان عالیرتبه از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) بر اساس 

سهمیه وزارت معادن و پترولیم.

 •  تدوین و انکشاف دیتابیس (ایجاد سیستم معلومات مدیریت منابع بشری).
 • مدیریت مؤثر زمان با بکارگیری از تکنالوژی عصری (حاضری برقی).
 • ارزیابی اجراآت کارکنان در سطح وزارت (مرکزی و ولایتی) جهت تثبیت مؤثریت عملکرد آنها 

در خصوص حصول اهداف کلیدی وزارت، وارسال نتایج ارزیابی به مراجع ذیربط .

 • حل منازعات و رسیده گی به شکایات واصله.
 • تامین ارتباطات موثر با مراجع تحصیلی، آموزشی و مراجع بورس دهنده  بمنظور ارتقا سطح دانش و مهارت های کارکنان.
 • معرفی کارمندان واجد شرایط جهت فراه گیری پروگرام ماستری به داخل و خارج کشور.
 • تدویر برنامه های آموزشی در بخش های مدیریتی و مسلکی در اخل کشور.
 • معرفی کارمندان واجد شرایط به برنامه های آموزش کوتاه مدت به خارج از کشور.