ریاست دفتر

ریاست دفتر یکی از ریاست‌های کلیدی ادارات بوده که از اهمیت و جایگاهی خاصِ به‌عنوان پُل ارتباط میان اداره و سایر ادارات عامه و خصوصی می‌باشد. این ریاست تحت اثر مستقیم شخص اول اداره به انجام امورات پرداخته که وظایف آن در زیر توضیح گردیده است:

  1. تکثیر مکتوب‌ها، مصوبات، احکام، فرامین و فیصله‌های مقام ریاست جمهوری و وزارت
  2. دریافت گزارش‌ها از بخش‌های مربوطه حسب هدایت مقام وزارت
  3. تنظیم و طی مراحل کلیه امورات مرتبطه به ارتباط خارجه