د دفتر ریاست

دفتر ریاست یو له مهمو ریاستونو د اداراتو څخه دی چې د یوې ادارې اړیکي د نورو عامه اداراتو او خصوصي اداراتو ترمنځ د ارتباطي پل په حیث د ځانګړي اهمیت او ځای لري.

دغه ریاست د ادارې د اول شخص تر مستقیم امر لاندې خپل کارونه ترسره کوي، چې د هغې چارې په لاندې ډول بیانیېږي:

  1. د جمهوري ریاست او وزارت مکتوبونو، مصوبې، احکام، فرمانونو خپرول
  2. د وزارت مقام په په هدایت سره سم د اړونده برخو څخه د ګزارشونو ترلاسه کول
  3. د خارجه اړیکو اړونده ټولو مراحلو د چارو تنظیم او طۍ کول