د دفتر ریاست

د کانونو او پټرولیم وزارت دفترریاست یو له مهمو ریاستونو له جملې څخه دی، چې د یوې ادارې اړیکي د نورو عامه اداراتو او خصوصي اداراتو ترمنځ د ارتباطي پل په حیث، ځانګړی ځای او اهمیت لري.

دغه ریاست د ادارې د اول شخص تر مستقیم امر لاندې خپل کارونه ترسره کوي، چې د هغې چارې په لاندې ډول بیانیېږي:

د جمهوري ریاست او وزارت مکتوبونو، مصوبې، قوانین، فرمانونو خپرول.

د وزارت مقام د هدایت سره سم په اړونده برخو څخه د ګزارشونو ترلاسه کول.

د خارجه اړیکو اړونده ټولو مراحلو د چارو تنظیم او طۍ کول.