رياست تفتيش داخلي

ریاست تفتیش داخلی صلاحیت‌ تفتیش اجراآت و کارکردهای بخش‌های مربوطه وزارت معادن و پترولیم را مطابق به قانون عالی تفتیش، مقرره تفتیش داخلی ادارات دولتی و طرزالعمل‌های مربوطه عهده‌دار می‌باشد. این ریاست تحت اثر مستقیم شخص اول اداره به انجام امورات پرداخته که وظایف آن در زیر مشعر است:

  1. ترتیب و اجرای پلان‌کاری سالانه
  2. ترتیب پلان تفتیش واحدهای وزارت و ارائه آن به اداره عالی تفتیش
  3. اطمینان از تفتیش واحدهای وزارت در هماهنگی با اداره عالی تفتیش
  4. تهیه به موقع گزارشات تفتیش داخلی بخش‌های وزارت و تأیید آن توسط رهبری وزارت
  5. نظارت از اجرای گزارشات تفتیش شده بخش‌های وزارت توسط اداره عالی تفتیش
  6. بررسی شکایات درج‌شده الکترونیکی در وب‌سایت وزارت و سایر قضایای ارایه شده توسط رهبری وزارت