د ارزونې داخلي ریاست

د داخلي ارزونې ریاست د عالي تفتیش قانون، د حکومتي دفترونو داخلي مقرراتو پلټنې، او اړونده کړنلارو سره په مطابقت کې د کانونو او پټرولیم وزارت اړونده ریاستونو د داخلي اجراآتو د کارونو پلټلو مسؤلیت په غاړه لري. دغه ریاست دفتر د ادارې د اول شخص تر مستقیم امر لاندې خپلې چارې مخ ته وړي، چې دندې یې په لاندې ډول ذکر شوي: 1. د کلني کاري پلان ترتیب او پلي کول 2. د وزارت د واحدونو د ارزونې پلان ترتیب او د ارزونې عالي ادراې ته وړاندې کول 3. د عالي پلټنې دفتر سره په همغږۍ د وزارت د واحدونو ارزونې یقیني کول 4. د وزارت د ریاستونو د داخلي تفتیش راپورونو په وخت چمتو کول او د وزارت د مشرتابه لخوا یې تصویبول 5. د عالي پلټنې دفتر لخوا د وزارت د څانګو د ارزیابي شويو راپورونو د پلي کولو څارنه 6. د وزارت په ویب پاڼه کې د لیست شويوو بریښنایی شکایتونو پلټل او همدارنګه د وزارت د مشرتابه لخوا نورې وړاندې شوي قضې