اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات پروان، هرات، فراه و غور

firoz_admin
Mon, May 17 2021 1:56 PM
اا

تاریخ نشر

تاریخ ختم

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن هرات ۳ مفتیش تخنیکی منرال ها  ۱ هرات لایحه وظایف
2  معادن هرات ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ هرات لایحه وظایف
3  معادن هرات ۴ مدیر عمومی تدارکات و اداری ۱ هرات لایحه وظایف
4  معادن هرات ۵ مدیر خدمات ای تی  ۱ هرات لایحه وظایف
5  معادن هرات ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ هرات لایحه وظایف
6  معادن هرات ۴ کارشناس منرالها ۳ هرات لایحه وظایف
7  معادن هرات ۴ کارشناس مواد ساختمانی سنگ های تزینی ۲ هرات لایحه وظایف
8  معادن هرات ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ هرات لایحه وظایف
9  معادن هرات ۳ سر جیولوجست ۱ هرات لایحه وظایف
10  معادن هرات ۴ جیولوجست ارشد ۶ هرات لایحه وظایف
11  معادن هرات ۵ جیولوجست ۱ هرات لایحه وظایف
12  معادن هرات ۴ کارمند اجتماعی  ۲ هرات لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن فراه ۵ مدیر اجرائیه  ۱ فراه لایحه وظایف
2 آمریت معادن فراه ۴ مدیر عمومی مالی و عواید ۱ فراه لایحه وظایف
3 آمریت معادن فراه ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ فراه لایحه وظایف
4 آمریت معادن فراه ۴ کارشناس منرالها ۲ فراه لایحه وظایف
5 آمریت معادن فراه ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگهای تزینی ۱ فراه لایحه وظایف
6 آمریت معادن فراه ۴ کارمند اجتماعی  ۱ فراه لایحه وظایف
7 آمریت معادن فراه ۷ دریور  ۱ فراه لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن غور ۵ مدیر اجرائیه  ۱ غور لایحه وظایف
2 آمریت معادن غور ۴ مدیر عمومی مالی و اداری ۱ غور لایحه وظایف
3 آمریت معادن غور ۴ مدیر هماهنگی تسهیل قراردادها ۱ غور لایحه وظایف
4 آمریت معادن غور ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۱ غور لایحه وظایف
5 آمریت معادن غور ۴ کارشناس منرالها ۳ غور لایحه وظایف
6 آمریت معادن غور ۴ کارمند اجتماعی  ۱ غور لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن پروان ۵ مدیر کارکنان ۱ پروان لایحه وظایف
2 آمریت معادن پروان ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ پروان لایحه وظایف
3 آمریت معادن پروان ۴ کارشناس مواد ساختمانی  و سنگ های تزینی ۱ پروان لایحه وظایف
4 آمریت معادن پروان ۴ کارشناس منرالها ۲ پروان لایحه وظایف
5 آمریت معادن پروان ۴ کارمند اجتماعی ۲ پروان لایحه وظایف

 

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies