ریاست معادن ولایت سمنگان

عبدالطیف "واحدی"

رئیس معادن ولایت سمنگان

تیلفون: 0777731777

ایمیل : samangan@momp.gov.af

آدرس:  جوار شاهراه عمومی کابل مزارشریف متصل ثارنوالی استیناف

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های ریاست معادن ولایت سمنگان
  گزارش فعالیت های ریاست معادن ولایت سمنگان سال 1398