آمریت معادن ولایت بادغیس

عبدالله اشکانی

سرپرست آمریت معادن ولایت بادغیس

تیلفون: 0798368883

ایمیل : badghis@momp.gov.af

آدرس: قلعه نو / جاده مسجد ارغوان.

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های آمریت معادن ولایت بادغیس
- گزارش سال تمام آمریت معادن ولایت بادغیس