ریاست معادن ولایت تخار

محمد اکبر "انور"

رئیس معادن ولایت تخار

تیلفون: 0780291016

ایمیل : takhar@momp.gov.af

آدرس:  پروژه شرقی جوار هوتل تخار.

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های ریاست معادن ولایت تخار
- گزارش ربع سوم سال مالی 1399
- گزارش ربع دوم سال مالی 1399 
- گزارش ربع اول سال مالی 1399 
- گزارش سال مالی 1398