ریاست معادن ولایت هلمند

  گزارش و فعالیت‌های ریاست معادن ولایت هلمند
- گزارش نشست تحت عنوان (مشارکت مردمی در بخش معادن) تالار مقام ولایت هلمند