ریاست تکنالوژی معلوماتی

هدف:

هدف ریاست تکنالوژی معلوماتی زیر بناسازی سیستم های تکنالوژی معلوماتی ، ایجاد و فراهم آوری تسهیلات و ضروریات لازم تکنالوژی معلوماتی در مطابقت به استندرد های قرن 21 در وزارت معادن و پترولیم میباشد.

مقاصد عمده این ریاست عبارت اند از:

الکترونیک ساختن امور رسمی  وزارت معادن و پترولیم ، انکشاف و توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی به کمپیوتر، ایجاد زیربنا های تکنالوژی معلوماتی داشتن سیستم مرکز معلومات یا دیتا سنتر برای سروی های جیولوجیکی.

it

 

تاریخچه ریاست تکنالوژی معلوماتی در وزارت معادن و پترولیم :

تکنالوژی معلوماتی در  تشکیل وزارت معادن و پترولیم قبل از سال 1390 در سطح یک آمریت با دو کارمند و دو مشاور غرض ارایه خدمات انترنتی بدون مدیریت و نصب سخت افزار ها فعالیت مینمود.

حسب لزوم دید مقام و به اساس پیشرفت های مزید و ضروری دیپاتمنت تکنالوژی معلوماتی درسال 1391 در چهار چوکات  تشکیلاتی  وزارت از آمریت به ریاست ارتقا کرد. که دارای دو آمریت ، هفت بست مدیریت عمومی و چهار ده بست مدیریت میباشد.

 

server

 

دست آورد ها :

ریاست تکنالوژی معلوماتی بین  سالهای (1392- 1394) با تطبیق پلان های از قبل طرح شده وبرنامه های جامع و سود مند در راستای زیربنا سازی تکنالوژی معلوماتی به دست آورد های قابل توجه نایل گردیده است  که موارد عمده آن قرار ذیل است:

  1.  طرح ،دیزاین و ساختن NOC1 (Network Operation Center 1) یا اطاق سرور ها در مرکز وزارت مطابق به معیار های قبول شده تکنالوژی معلوماتی .
  2. طرح ،دیزاین و ساختن NOC2 (Network Operation Center 2) ، مرکز معلومات یا دیتاسنتر برای ریاست عمومی سروی جیولوجی مطابق به معیار های قبول شده تکنالوژی معلوماتی.
  3.   بوجود آوردن سیستم منظم شبکه کمپیوتری برای وزارت و ریاست عمومی سروی جیولوجی(AGS).
  4.   به راه اندازی سیستم های  خدماتی DHCP, File Server, ,Domain controller و غیره سیستم ها برای شبکه مرکز وزارت و ریاست عمومی سروی جیولوجی.
  5.   تحلیل و عیاز سازی سیستم های امنیتی شبکه برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی و سایبری توسط دیوار های آتشی ASA(Adaptive Security Appliance), PFsense,.
  6.   راه اندازی سیستم حاظری الکترونیکی در مزکز وزارت و ریاست عمومی سروی جیولوجی.
  7.  دیزاین و عیارسازی اپریتینگ سیستم های Open Source برای تیلفون های داخلیVOIP برای وزارت ، ریاست عمومی سروی جیولوجی و معدن مس عینک با امکانات صدا  و تصویر.
  8.  طرح ، دیزاین و تطبیق دیتابیس های مورد نیاز وزارت.

 

server room

 

 

 

data