اعمار لندسکیپ(ساخت سرکها، پیاده روها و ساحه سبز) مقر وزارت 

firoz_admin
k

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان و شماره دعوتنامه داوطلبی: اعمار لندسکیپ(ساخت سرکها، پیاده روها و ساحه سبز) مقر وزارت    MoMP/W13/NCB/1400

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم به نمایندگی ریاست اداری و خدمات خویش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه­ "اعمار لندسکیپ(ساخت سرکها، پیاده روها و ساحه سبز) مقر وزارت" اشتراک کرده و نقل شرطنامه مربوطه را از آمریت تدارکات ساختمانی اخذ و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی مدت (21)روز تقویمی بدست آورده میتوانند آفر های ناوقت رسیده  وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بشکل بانک گرنتی مبلغ (330،000 سه صد و سی هزار افغانی) اهلیت داوطلبی میباشد.

جلسه آفرگشایی به روز معینه در ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم واقع چهاراهی عبدالحق جوار مسلخ، کابل تدویر می­گردد.