اعمار لندسکیپ(ساخت سرکها، پیاده روها و ساحه سبز) مقر وزارت 

firoz_admin
k

Publish Date

Closing Date

عنوان و شماره دعوتنامه داوطلبی: اعمار لندسکیپ(ساخت سرکها، پیاده روها و ساحه سبز) مقر وزارت    MoMP/W13/NCB/1400

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم به نمایندگی ریاست اداری و خدمات خویش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه­ "اعمار لندسکیپ(ساخت سرکها، پیاده روها و ساحه سبز) مقر وزارت" اشتراک کرده و نقل شرطنامه مربوطه را از آمریت تدارکات ساختمانی اخذ و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی مدت (21)روز تقویمی بدست آورده میتوانند آفر های ناوقت رسیده  وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بشکل بانک گرنتی مبلغ (330،000 سه صد و سی هزار افغانی) اهلیت داوطلبی میباشد.

جلسه آفرگشایی به روز معینه در ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم واقع چهاراهی عبدالحق جوار مسلخ، کابل تدویر می­گردد.

 

More tenders

Wed, Jul 07 2021 1:08 PM
Background image

Notification of Intention to Award

Client: Ministry of Mine and Petrolium (MOMP)

Contract title: Consulting Services For Procurement of Project Management Support Firm

Country: Afghanistan

Grant No: P172109

Project . . .

Back to tenders