سیستم ثبت شکایات

 

فورم شکایات

لطفا جزئیات مربوط به حادثه ای را که می خواهید گزارش دهید، به ما گزارش دهید. مرکز شکایات ما شکایت شما را تجزیه و تحلیل کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا وضعیت گزارش شده در هر زمان دیگر در آینده رخ ندهد.